ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ޕީ.ސީ.ޓީ.އީ ގްރޫޕް އޮފް އިންސްޓިޓިއުޓްސްގެ ޕާރޝަލް ސްކޮލަރޝިޕްސް

ޕަބްލިޝް ކުރީ
10/03/2019
މުއްދަތު ހަމަވާނީ
13:30 07/04/2019
ޝެއަރ ކުރައްވާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި

ޕީ.ސީ.ޓީ.އީ ގްރޫޕް އޮފް އިންސްޓިޓިއުޓްސްގެ ޕާރޝަލް ސްކޮލަރޝިޕްސް

އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

އޭޑީއޭ ޔުނިވަރސިޓީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް އަދި ގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމްތައް އިތުރު ތަފްޞީލު
އަލް-އަޒްހަރު ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމް 2019/2020 އިތުރު ތަފްޞީލު