ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

މާސްޓާރސް އޮފް ސައިންސް އިން ފޮރެސްޓަރީ އެންޑް އެލައިޑް ޕްރޮގްރާމާސް

ޕަބްލިޝް ކުރީ
13/03/2019
މުއްދަތު ހަމަވާނީ
12:00 17/03/2019
ޝެއަރ ކުރައްވާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި

މާސްޓާރސް އޮފް ސައިންސް އިން ފޮރެސްޓަރީ އެންޑް އެލައިޑް ޕްރޮގްރާމާސް 

އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

އޭޑީއޭ ޔުނިވަރސިޓީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް އަދި ގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމްތައް އިތުރު ތަފްޞީލު
އަލް-އަޒްހަރު ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމް 2019/2020 އިތުރު ތަފްޞީލު