ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް

ޕަބްލިޝް ކުރީ
02/06/2019
މުއްދަތު ހަމަވާނީ
14:00 31/12/2021
ޝެއަރ ކުރައްވާ

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް

ގުޅުންހުރި ރިޒޯސްތައް:
އިއުލާން

ފަހުގެ ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ސްލިޓް ސްކޮލަރޝިޕް (ސާކް ރީޖަން) 2018/2019އިތުރު ތަފްޞީލު
ނެނޯ ޑިގްރީ އިން ޕްރޮގްރާމިންގް (ލޯނު އެހީ)އިތުރު ތަފްޞީލު
ބަންގްލަދޭޝްގެ މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ސްކޮލަރޝިޕް 2019/2018އިތުރު ތަފްޞީލު