ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ފުލްބްރައިޓް ފޮރިން ސްޓޫޑެންޓް ޕްރޮގްރާމް 2020-2021

ޕަބްލިޝް ކުރީ
23/06/2019
މުއްދަތު ހަމަވާނީ
14:00 01/08/2019
ޝެއަރ ކުރައްވާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި

ފުލްބްރައިޓް ފޮރިން ސްޓޫޑެންޓް ޕްރޮގްރާމް 2020-2021 

ގުޅުންހުރި ރިޒޯސްތައް:
އިއުލާން
އިތުރު މައުލޫމާތު

އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް އިތުރު ތަފްޞީލު
ލޯން ފައިސާއަށް އެދޭނެގޮތާއި އަދި ފޯރމް އިތުރު ތަފްޞީލު