ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ސްކޮލަރޝިޕްސް ފޮރ ސްޓޫޑެންޓްސް އިން ދަ ސާކް ރީޖަން – 2019/2020ސްލިޓް

ޕަބްލިޝް ކުރީ
29/07/2019
މުއްދަތު ހަމަވާނީ
13:30 08/08/2019
ޝެއަރ ކުރައްވާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި

  ސްކޮލަރޝިޕްސް ފޮރ ސްޓޫޑެންޓްސް އިން ދަ ސާކް ރީޖަން – 2019/2020ސްލިޓް   

އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް އިތުރު ތަފްޞީލު
ސްރީލަންކާ ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ކެމްޕަސް ސޮކޮލަރޝިޕް 2020 އިތުރު ތަފްޞީލު
ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދަން ލޯނު ދިނުން އިތުރު ތަފްޞީލު
ސެންޓަރ ފޮރ ސްޕޭސް ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އެޑިއުކޭޝަން އިން އޭސިއާ އެންޑް ދަ ޕެސިފިކް ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމްސް 2020-2021 އިތުރު ތަފްޞީލު
ސެންޓަރ ފޮރ ސްޕޭސް ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އެޑިއުކޭޝަން އިން އޭސިއާ އެންޑް ދަ ޕެސިފިކް ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމް އިތުރު ތަފްޞީލު
އައިއެސްޑީބީ ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމްސް ފޮރ ދަ އިޔަރ 2020-2021 އިތުރު ތަފްޞީލު
ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2020 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން - ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕަނީ ލިމިޓެޑް ( އީސޮފްޓް މެޓްރޯ ކެމްޕަސް / ސްރީ ލަންކާ ) އިތުރު ތަފްޞީލު
ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2020 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން - ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕަނީ ލިމިޓެޑް (ލަވްލީ ޕްރޮފެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ / އިންޑިއާ) އިތުރު ތަފްޞީލު
ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2020 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން - ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕަނީ ލިމިޓެޑް (އެމް.އެސް.ޔޫ ޔުނިވަރސިޓީ / މެލޭޝިއާ) އިތުރު ތަފްޞީލު
ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2020 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން - ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕަނީ ލިމިޓެޑް (ޔޫސީއެސްއައި ޔުނިވަރސިޓީ / މެލޭޝިއާ) އިތުރު ތަފްޞީލު