ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ސްކޮލަރޝިޕްސް ފޮރ ސްޓޫޑެންޓްސް އިން ދަ ސާކް ރީޖަން – 2019/2020ސްލިޓް

ޕަބްލިޝް ކުރީ
29/07/2019
މުއްދަތު ހަމަވާނީ
13:30 08/08/2019
ޝެއަރ ކުރައްވާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި

  ސްކޮލަރޝިޕްސް ފޮރ ސްޓޫޑެންޓްސް އިން ދަ ސާކް ރީޖަން – 2019/2020ސްލިޓް   

އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް އިތުރު ތަފްޞީލު
ޕާކިސްތާން ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓަންސް ޕްރޮގްރާމް (ޕީ.ޓީ.އޭ.ޕީ) 2019 -2020 އިތުރު ތަފްޞީލު