ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ސޮކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފޯރް ދަ ސިޓިޒެންސް އޮފް އޯ.އައި.ސީ އެންޑް ދަ ނަމް މެމްބަރ ކަންޓްރީޒް ، އާޒަރްބައިޖާން 2020

ޕަބްލިޝް ކުރީ
30/12/2019
މުއްދަތު ހަމަވާނީ
13:30 07/01/2020
ޝެއަރ ކުރައްވާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި

ސޮކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފޯރް ދަ ސިޓިޒެންސް އޮފް އޯ.އައި.ސީ އެންޑް ދަ ނަމް މެމްބަރ ކަންޓްރީޒް ، އާޒަރްބައިޖާން 2020

އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް އިތުރު ތަފްޞީލު
ކޮލަމްބޯ ޕްލޭން – ކޮރެއާ (ކޭ.ޑީ.އައި ސްކޫލް) 2021 އިތުރު ތަފްޞީލު
އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ޑޮކްޓަރުން ސްޕެޝަލައިޒްވުމުގެ ފުރުޞަތު 2020 އިތުރު ތަފްޞީލު