ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ސޮކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފޯރ ދަ ސިޓިޒެންސް އޮފް އޯ.އައި.ސީ އެންޑް ދަ ނަމް މެމްބަރ ކަންޓްރީޒް ، އާޒަރްބައިޖާން 2020

ޕަބްލިޝް ކުރީ
08/01/2020
މުއްދަތު ހަމަވާނީ
13:30 22/01/2020
ޝެއަރ ކުރައްވާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި

ސޮކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފޯރ ދަ ސިޓިޒެންސް އޮފް އޯ.އައި.ސީ އެންޑް ދަ ނަމް މެމްބަރ ކަންޓްރީޒް ، އާޒަރްބައިޖާން 2020

އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް އިތުރު ތަފްޞީލު
ރަޝިއާ ސަރުކާރު ސްކޮލަރޝިޕް 2020 އިތުރު ތަފްޞީލު