ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ސްރީލަންކާ ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ކެމްޕަސް ސޮކޮލަރޝިޕް 2020

ޕަބްލިޝް ކުރީ
06/02/2020
މުއްދަތު ހަމަވާނީ
13:30 23/02/2020
ޝެއަރ ކުރައްވާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި

ސްރީލަންކާ ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ކެމްޕަސް ސޮކޮލަރޝިޕް 2020

ގުޅުންހުރި ރިޒޯސްތައް:
އިޢުލާން
މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް

އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް އިތުރު ތަފްޞީލު
ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދަން ލޯނު ދިނުން އިތުރު ތަފްޞީލު
ސެންޓަރ ފޮރ ސްޕޭސް ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އެޑިއުކޭޝަން އިން އޭސިއާ އެންޑް ދަ ޕެސިފިކް ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމް އިތުރު ތަފްޞީލު
ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2020 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން - ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕަނީ ލިމިޓެޑް ( އީސޮފްޓް މެޓްރޯ ކެމްޕަސް / ސްރީ ލަންކާ ) އިތުރު ތަފްޞީލު
ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2020 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން - ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕަނީ ލިމިޓެޑް (ލަވްލީ ޕްރޮފެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ / އިންޑިއާ) އިތުރު ތަފްޞީލު
ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2020 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން - ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕަނީ ލިމިޓެޑް (އެމް.އެސް.ޔޫ ޔުނިވަރސިޓީ / މެލޭޝިއާ) އިތުރު ތަފްޞީލު
ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2020 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން - ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕަނީ ލިމިޓެޑް (ޔޫސީއެސްއައި ޔުނިވަރސިޓީ / މެލޭޝިއާ) އިތުރު ތަފްޞީލު