ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ސްރީލަންކާ ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ކެމްޕަސް ސޮކޮލަރޝިޕް 2020

ޕަބްލިޝް ކުރީ
06/02/2020
މުއްދަތު ހަމަވާނީ
13:30 23/02/2020
ޝެއަރ ކުރައްވާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި

ސްރީލަންކާ ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ކެމްޕަސް ސޮކޮލަރޝިޕް 2020

ގުޅުންހުރި ރިޒޯސްތައް:
އިޢުލާން
މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް

އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް އިތުރު ތަފްޞީލު
ކޮލަމްބޯ ޕްލޭން – ކޮރެއާ (ކޭ.ޑީ.އައި ސްކޫލް) 2021 އިތުރު ތަފްޞީލު
އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ޑޮކްޓަރުން ސްޕެޝަލައިޒްވުމުގެ ފުރުޞަތު 2020 އިތުރު ތަފްޞީލު