ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ގާރޑެން ސިޓީ ޔުނިވަރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް 2020- 2021

ޕަބްލިޝް ކުރީ
02/03/2020
މުއްދަތު ހަމަވާނީ
13:30 31/03/2020
ޝެއަރ ކުރައްވާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި

ގާރޑެން ސިޓީ ޔުނިވަރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް 2020- 2021

ގުޅުންހުރި ރިޒޯސްތައް:
އިއުލާން
މަޢުލޫމާތު ސީޓު

އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް އިތުރު ތަފްޞީލު
ކިއުބާ ސްކޮލަރޝިޕް 2020- ރިއަނައުންސްޑް އިތުރު ތަފްޞީލު