ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ގާރޑެން ސިޓީ ޔުނިވަރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް 2020- 2021

ޕަބްލިޝް ކުރީ
02/03/2020
މުއްދަތު ހަމަވާނީ
13:30 31/03/2020
ޝެއަރ ކުރައްވާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި

ގާރޑެން ސިޓީ ޔުނިވަރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް 2020- 2021

ގުޅުންހުރި ރިޒޯސްތައް:
އިއުލާން
މަޢުލޫމާތު ސީޓު

އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް އިތުރު ތަފްޞީލު
ކިއުބާ ސްކޮލަރޝިޕް 2020 އިތުރު ތަފްޞީލު
އިންޓަރނޭޝަނަލް ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްކޮލަރޝިޕް 2020 އިތުރު ތަފްޞީލު
ގާރޑެން ސިޓީ ޔުނިވަރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް 2020- 2021 އިތުރު ތަފްޞީލު
ސީޝެލްސް މެރިޓައިމް އެކަޑަމީ ސްކޮލަރޝިޕް 2020 އިތުރު ތަފްޞީލު