ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

އިންޓަރނޭޝަނަލް ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްކޮލަރޝިޕް 2020

ޕަބްލިޝް ކުރީ
16/03/2020
މުއްދަތު ހަމަވާނީ
13:30 09/04/2020
ޝެއަރ ކުރައްވާ

އިންޓަރނޭޝަނަލް ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްކޮލަރޝިޕް 2020

އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް އިތުރު ތަފްޞީލު
ކިއުބާ ސްކޮލަރޝިޕް 2020 އިތުރު ތަފްޞީލު
ގާރޑެން ސިޓީ ޔުނިވަރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް 2020- 2021 އިތުރު ތަފްޞީލު
ސީޝެލްސް މެރިޓައިމް އެކަޑަމީ ސްކޮލަރޝިޕް 2020 އިތުރު ތަފްޞީލު