މިނިސްޓްރީ

ސްޓާފް ޕްރޮފައިލް

މުޙައްމަދު ޙާޝިމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން
ޑރ. ޢަބްދުލްޙައްނާން ވަޙީދު
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ
ޑރ. އިބްރާހީމް ޙަސަން
މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
ޚަދީޖާ އާދަމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން
އަޙްމަދު ނާޞިރު
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ
އިސްމާޢީލް ޒަބީޙް
މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ ނައިބު
ޢާއިޝަތު ޝަފިނާ
މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ ނައިބު
އާމިނަތު މުހައްމަދު ސަލީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ ނައިބު
ފާތިމަތު ޙިލްމީ
ޕާރމަނަންޓް ސްކެރެޓަރީ