ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ޕާކިސްތާން ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓަންސް ޕްރޮގްރާމް (ޕީ.ޓީ.އޭ.ޕީ) 2019 - 2018

ޕަބްލިޝް ކުރީ
02/12/2018
މުއްދަތު ހަމަވާނީ
13:30 12/12/2018
ޝެއަރ ކުރައްވާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި

ޕާކިސްތާން ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓަންސް ޕްރޮގްރާމް (ޕީ.ޓީ.އޭ.ޕީ) 2019 - 2018

ގުޅުންހުރި ރިޒޯސްތައް:
އިއުލާން
އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމް

އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

އޭޑީއޭ ޔުނިވަރސިޓީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް އަދި ގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމްތައް އިތުރު ތަފްޞީލު
މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް އިން އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ - ޕީ.އީ.ޕީ.ޕީ އިތުރު ތަފްޞީލު