ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

މެނޭޖްމެންޓް އެންޑް ސައިންސް ޔުނިވާރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް

ޕަބްލިޝް ކުރީ
01/08/2019
މުއްދަތު ހަމަވާނީ
12:00 20/08/2019
ޝެއަރ ކުރައްވާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި

މެނޭޖްމެންޓް އެންޑް  ސައިންސް ޔުނިވާރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް 

ގުޅުންހުރި ރިޒޯސްތައް:
އިއުލާން
ފީ ސްޓްރަކްޗަރ

އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް އިތުރު ތަފްޞީލު
ލޯން ފައިސާއަށް އެދޭނެގޮތާއި އަދި ފޯރމް އިތުރު ތަފްޞީލު