ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

މުއްދަތު ހަމަނުވާ ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/06/2019 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 31/12/2020 14:00
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް

އަރުޝީފު ކުރެވިފައި

ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/12/2018 މުއްދަތު ހަމަވީ: 12/12/2018 13:30
ޕާކިސްތާން ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓަންސް ޕްރޮގްރާމް (ޕީ.ޓީ.އޭ.ޕީ) 2019 - 2018
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 26/11/2018 މުއްދަތު ހަމަވީ: 03/12/2018 13:30
ބަންގްލަދޭޝް ޔުނިވާރސިޓީ އޮފް އިންޖީނިއަރިންގ އެންޑް ޓެކްނޮލިޖީ (ބީ.ޔޫ.އީ.ޓީ) 2018-2019 ސެލްފް ފައިނޭންސް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 12/11/2018 މުއްދަތު ހަމަވީ: 15/11/2018 10:30
އަމިއްލަ ހަރަދުގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ މެޑިކަލް އެންޑް ކޯސްތައް ހެދުމުގެ ފުރުޞަތު 2019/2018
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 15/11/2018 މުއްދަތު ހަމަވީ: 15/11/2018 00:00
ޕީއެޗްޑީ. އެކްސެލެންސް ސްކޮލަރޝިޕް / ވަލައިލަކް ޔުނިވަރސިޓީ، ތައިލޭންޑް
ޕީ.އެޗް.ޑީ.
ޕަބްލިޝްކުރީ: 01/11/2018 މުއްދަތު ހަމަވީ: 12/11/2018 13:30
ޗުލަރބޯން ގްރެޖުއޭޓް އިންސްޓިޓިއުޓު ޕޯސްޓްގްރެޑުއޭޓް ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް 2019
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް