ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

މުއްދަތު ހަމަނުވާ ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 19/03/2019 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 24/03/2019 09:30
އިންޓަނޭޝަނަލް މެރިޓައިމް ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓް، މޯލްޓާ- ސްކޮލަރޝިޕް 2019
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 10/03/2019 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 28/03/2019 13:30
ޗައިނީޒް ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2020/2019
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް | ޕީ.އެޗް.ޑީ.
ޕަބްލިޝްކުރީ: 10/03/2019 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 07/04/2019 13:30
ޕީ.ސީ.ޓީ.އީ ގްރޫޕް އޮފް އިންސްޓިޓިއުޓްސްގެ ޕާރޝަލް ސްކޮލަރޝިޕްސް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 21/03/2019 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 30/04/2019 13:30
ލޯން ސްކީމް "މާރިޗު 2019"
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް | ޕީ.އެޗް.ޑީ. | ޑިޕްލޮމާ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 27/12/2018 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 14/06/2019 23:59
އޭޑީއޭ ޔުނިވަރސިޓީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް އަދި ގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމްތައް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް

އަރުޝީފު ކުރެވިފައި

ޕަބްލިޝްކުރީ: 31/01/2019 މުއްދަތު ހަމަވީ: 17/03/2019 13:30
ޗައިނީސް ގަވަރންމަންޓް ސްކޮލަޝިޕް 2020/2019
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް | ޕީ.އެޗް.ޑީ.
ޕަބްލިޝްކުރީ: 14/02/2019 މުއްދަތު ހަމަވީ: 20/03/2019 12:00
އައި.ސީ.ސީ،އާރު ސްކޮލަރޝިޕް 2019/2020 - އެއިޑް ޓު މޯލްޑިވްސް ސްކީމް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 06/02/2019 މުއްދަތު ހަމަވީ: 12/02/2019 13:30
އައި.ސީ.ސީ،އާރު ސްކޮލަރޝިޕް 2019/2020 - ކޮމަންވެލްތް ސްކޮލަރޝިޕް ޕްލޭން
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 06/02/2019 މުއްދަތު ހަމަވީ: 12/02/2019 13:30
އައި.ސީ.ސީ.އާރު ސްކޮލަރޝިޕް 2019/2020 - ޖެނެރަލް ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 04/02/2019 މުއްދަތު ހަމަވީ: 10/02/2019 10:30
އެސް.ޑީ.ޖީސް ގްލޯބަލް ލީޑަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް 2019
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް | ޕީ.އެޗް.ޑީ.