ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

މުއްދަތު ހަމަނުވާ ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 11/06/2019 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 24/06/2019 13:30
ލޯން ސްކީމް އެނައުންސްމަންޓް - ޖޫން 2019
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް | ޕީ.އެޗް.ޑީ. | ޑިޕްލޮމާ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/06/2019 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 31/12/2019 13:30
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް

އަރުޝީފު ކުރެވިފައި

ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/04/2019 މުއްދަތު ހަމަވީ: 30/04/2019 13:30
ލަވްލީ ޕްރޮފެޝަނަލް ޔުނިވާރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް 2019
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 18/04/2019 މުއްދަތު ހަމަވީ: 30/04/2019 13:30
ކިއުބާ ސްކޮލަރޝިޕް 2019
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 10/03/2019 މުއްދަތު ހަމަވީ: 07/04/2019 13:30
ޕީ.ސީ.ޓީ.އީ ގްރޫޕް އޮފް އިންސްޓިޓިއުޓްސްގެ ޕާރޝަލް ސްކޮލަރޝިޕްސް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 24/03/2019 މުއްދަތު ހަމަވީ: 04/04/2019 13:30
ކަލިންގާ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އިންޑަސްޓްރިއަލް ޓެކްނޮލޮޖީ-އިންޑިއާ (ހާފް ސްކޮލަރޝިޕް ) 2019
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 10/03/2019 މުއްދަތު ހަމަވީ: 28/03/2019 13:30
ޗައިނީޒް ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2020/2019
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް | ޕީ.އެޗް.ޑީ.