ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

މުއްދަތު ހަމަނުވާ ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/06/2019 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 31/12/2023 14:00
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 30/05/2022 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 30/08/2023 13:30
ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕް 2021
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 30/05/2022 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 30/08/2023 13:30
ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕް 2021
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 22/03/2023 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 02/04/2023 10:30
އިންޓަރނޭޝަނަލް މެރިޓައިމް އޯގަނައިޒޭޝަން ސްކޮލަރޝިޕް 2023/2024
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 22/03/2023 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 29/03/2023 10:30
ޔުނާން ޕްރޮވިންޝަނަލް ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕް - ރިއެނައުންސްޑް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް | ޕީ.އެޗް.ޑީ.

އަރުޝީފު ކުރެވިފައި

ޕަބްލިޝްކުރީ: 26/01/2023 މުއްދަތު ހަމަވީ: 09/02/2023 13:30
ޗައިނީޒް ގަވަރމަންޓް 2024/2023
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް | ޕީ.އެޗް.ޑީ.
ޕަބްލިޝްކުރީ: 26/01/2023 މުއްދަތު ހަމަވީ: 08/02/2023 13:30
ރަޝިއަން ގަވަރމަންޓް ސްކޯލާޝިޕް 2024/2023
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 23/01/2023 މުއްދަތު ހަމަވީ: 29/01/2023 13:30
މެރިން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ސްކޮލަރޝިޕްސް އެޓް ކާރޓިން ޔުނިވަރސިޓީ ، މޮރީޝަސް 2023
ޕީ.އެޗް.ޑީ.
ޕަބްލިޝްކުރީ: 15/12/2022 މުއްދަތު ހަމަވީ: 16/01/2023 14:00
ސްޓައިޕެންޑިއަމް ހަންގޭރިކަމް ސްކޮލަރޝިޕް 2023
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް | ޕީ.އެޗް.ޑީ.
ޕަބްލިޝްކުރީ: 13/12/2022 މުއްދަތު ހަމަވީ: 29/12/2022 13:30
ނަރުހުން ސްޕެޝަލައިޒްވުމަށް ހުޅުވާލެވޭ ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތު 2022
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް