ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

މުއްދަތު ހަމަނުވާ ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 27/12/2018 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 28/02/2019 23:59
އޭޑީއޭ ޔުނިވަރސިޓީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް އަދި ގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމްތައް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 27/12/2018 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 28/02/2019 23:59
މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް އިން އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ - ޕީ.އީ.ޕީ.ޕީ
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް

އަރުޝީފު ކުރެވިފައި

ޕަބްލިޝްކުރީ: 28/10/2018 މުއްދަތު ހަމަވީ: 05/11/2018 10:30
ބަންގްލަދޭޝްގެ މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ސްކޮލަރޝިޕް 2019/2018
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 15/10/2018 މުއްދަތު ހަމަވީ: 11/10/2018 14:00
ސްލިޓް ސްކޮލަރޝިޕް (ސާކް ރީޖަން) 2018/2019
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 12/09/2018 މުއްދަތު ހަމަވީ: 27/09/2018 14:00
ނެނޯ ޑިގްރީ އިން ޕްރޮގްރާމިންގް (ލޯނު އެހީ)
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް