ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

މުއްދަތު ހަމަނުވާ ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/06/2019 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 31/12/2020 14:00
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް

އަރުޝީފު ކުރެވިފައި

ޕަބްލިޝްކުރީ: 28/10/2018 މުއްދަތު ހަމަވީ: 05/11/2018 10:30
ބަންގްލަދޭޝްގެ މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ސްކޮލަރޝިޕް 2019/2018
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 15/10/2018 މުއްދަތު ހަމަވީ: 11/10/2018 14:00
ސްލިޓް ސްކޮލަރޝިޕް (ސާކް ރީޖަން) 2018/2019
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 12/09/2018 މުއްދަތު ހަމަވީ: 27/09/2018 14:00
ނެނޯ ޑިގްރީ އިން ޕްރޮގްރާމިންގް (ލޯނު އެހީ)
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް