އެނައުންސްމަންޓު

އާންމު އެންއުންސްމަންޓު

އާންމު އެންއުންސްމަންޓު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 09/06/2022
ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދަން ލޯނު ދިނުން 2022 އަލަށް ކިޔަވަން ފަށާ ދަރިވަރުން
ޕަބްލިޝްކުރީ: 09/06/2022
ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދަން ލޯނު ދިނުން 2022 މިހާރު ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުން
ޕަބްލިޝްކުރީ: 06/06/2022
ލޯން ސްކީމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރުން
ޕަބްލިޝްކުރީ: 01/06/2022
ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން، މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތައް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި ރީ-ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާ ގުޅޭ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 29/05/2022
ޖަޕަނީޒް ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕް ފޮރ 2023
ޕަބްލިޝްކުރީ: 16/05/2022
ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދަން ލޯނު ދިނުން 2022 އަލަށް ކިޔަވަން ފަށާ ދަރިވަރުން
ޕަބްލިޝްކުރީ: 16/05/2022
ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދަން ލޯނު ދިނުން 2022 މިހާރު ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުން
ޕަބްލިޝްކުރީ: 28/04/2022
ސްޓޫޑަންޓް ލޯނުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޗާރޖް ތިނެއް އިންސަތައިން އެކެއް އިންސައްތައަށް ކުޑަކުރުން
ޕަބްލިޝްކުރީ: 27/04/2022
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތައް ރީ-ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާ ގުޅޭ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 18/04/2022
ސައުތު އޭޝިއަން ޔުނިވަރސިޓީގައި މާސްޓަރސް އަދި ޕީ.އެޗް.ޑީ ފެންވަރަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު