އެނައުންސްމަންޓު

އާންމު އެންއުންސްމަންޓު

އާންމު އެންއުންސްމަންޓު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 20/08/2019
ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އިން ސައިޕްރަސް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 25/07/2019
ޔޫސީއެސްއައި ޔުނިވަރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް 2019
ޕަބްލިޝްކުރީ: 24/07/2019
ބްރެކް ސްކޫލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 16/07/2019
ޕައިލެޓް ސްޓަޑީސް ސްލޮޓްސްއާ ގުޅޭ - ނޫސް ބަޔާން
ޕަބްލިޝްކުރީ: 14/07/2019
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީމަށް ދޭ ލޯން އެހީގެ ފުރުސަތު: ޖޫން 2019
ޕަބްލިޝްކުރީ: 23/06/2019
ފުލްބްރައިޓް ފޮރިން ސްޓޫޑެންޓް ޕްރޮގްރާމް 2020-2021
ޕަބްލިޝްކުރީ: 23/06/2019
ހޫބަރޓް އެޗް.ހަމްފްރީ ފެލޯޝިޕް ޕްރޮގްރާމް 2020-2021
ޕަބްލިޝްކުރީ: 16/06/2019
ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޗާރޖް ފަހެއް އިންސައްތައިން ތިނެއް އިންސައްތައަށް ކުޑަކުރުން
ޕަބްލިޝްކުރީ: 13/06/2019
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ދޭ ލޯން އެހީގެ ފުރުސަތަށް: ޖޫން 2019 - ނޫސް ބަޔާން
ޕަބްލިޝްކުރީ: 13/06/2019
ލޯން ސްކީމް ޖޫން 2019 އާއި ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ސެޝަންތަކެއް ބޭއްވުން