އެނައުންސްމަންޓު

އާންމު އެންއުންސްމަންޓު

އާންމު އެންއުންސްމަންޓު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 30/12/2021
ކޮވިޑް-19 އާއިގުޅިގެން 01 ޖޫން 2021 އިން 31 ޑިސެމްބަރ 2021ގެ ނިޔަލަށް ފަސްކުރި ސްޓޫޑަންޓް ލޯނު ސްކީމްތަކުގެ ރީޕޭމަންޓް ފައިސާ އަލުން ދައްކަން ފެށުމާއިގުޅޭ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 27/12/2021
ޖޭޑީއެސް ސްކޮލަރޝިޕް 2021/ޖަޕާން (މުއްދަތު އިތުރުކުރުން)
ޕަބްލިޝްކުރީ: 08/12/2021
ސީނިޔަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު
ޕަބްލިޝްކުރީ: 07/12/2021
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކާ ގުޅޭ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 05/12/2021
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި ރީ-ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާ ގުޅޭ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 10/11/2021
ޖޭޑީއެސް ސްކޮލަރޝިޕް 2021 / ޖަޕާން (އޮންލައިން އިންފޮމޭޝަން ސެޝަންސް)
ޕަބްލިޝްކުރީ: 21/10/2021
ފެލޯޝިޕް ފޮރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިސާރޗް ސްކޮލަރސް އިން ޓެކްނޮލޮޖީ ޕްރޮގްރާމް 2022 / ހައިދަރުއާބާދު
ޕަބްލިޝްކުރީ: 21/10/2021
ޖައިކާ - އެގްރިކަލްޗަރ ސްޓަްޑީޒް ނެޓްވާރކްސް ފޮރ ފުޑް ސެކިއުރިޓީ 2022 - އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 13/10/2021
ޖޭޑީއެސް ސްކޮލަރޝިޕް 2021 / ޖަޕާން
ޕަބްލިޝްކުރީ: 14/09/2021
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސާވިސް ޗާޓަރ