އެނައުންސްމަންޓު

އާންމު އެންއުންސްމަންޓު

އާންމު އެންއުންސްމަންޓު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 14/09/2021
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސާވިސް ޗާޓަރ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 25/08/2021
ކޮމްސެޓްސް އިސްލާމްއާބާދު ޔުނިވަރސިޓީ ކޯސްތައް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 24/08/2021
ސުވާ ގްލޯބަލް ފެލޯސް ޕްރޮގްރާމް - ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ވެސްޓަން އޮސްޓްރޭލިޔާ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 08/07/2021
ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީންގ ނަތީޖާ ޝީޓް ( ސީނިޔަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ)
ޕަބްލިޝްކުރީ: 24/06/2021
އިގިރޭސިވިލާތަށް ދިޔުމަށްޓަކައި ހައްދަންޖެހޭ ވިސާ އާ ގުޅޭ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 21/06/2021
ބަންގްލަދޭޝްގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ ކޯސްތައް 2021/2020
ޕަބްލިޝްކުރީ: 20/06/2021
މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނަށް ދޭ ލޯނު - ފެބްރުއަރީ 2021 - އިޢުލާން
ޕަބްލިޝްކުރީ: 16/06/2021
ދަ ވޯރލްޑް އިން ސަރބިއާ ޕްރޮގްރާްމްސް - ގަވަރމެންޓް އޮފް ސާރބިއާ ސްކޮލަރޝިޕްސް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 13/06/2021
ޢިއުލާން - ސްޓޫޑެންޓް ލޯން ރިޕޭމަންޓް 7 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ފަސްކުރުން
ޕަބްލިޝްކުރީ: 10/06/2021
މެޑިޓޭރިއަން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މެނޭޖްމަންޓް (އެމްއައިއެމް) - ސައިޕްރަސް