އެނައުންސްމަންޓު

އާންމު އެންއުންސްމަންޓު

އާންމު އެންއުންސްމަންޓު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 18/01/2023
ތައިލެންޑް ޗުލަލޮންގްކޯރން ޔުނިވަރސިޓީ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް އޮފް އިންޖިނިއަރިން (އައި.އެސް.އީ) ޕްރޮގްރާމް 2023
ޕަބްލިޝްކުރީ: 12/01/2023
އޭޑީއޭ ޔުނިވަރސިޓީ ފެލޯޝިޕް / އަޒަރބައިޖާން
ޕަބްލިޝްކުރީ: 12/01/2023
ސްޓަޑީ އިން އަޒަރބައިޖާން
ޕަބްލިޝްކުރީ: 19/12/2022
ޖޭޑީއެސް ސްކޮލަރޝިޕް 2022 / ޖަޕާން (އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރެވިފައި)
ޕަބްލިޝްކުރީ: 31/10/2022
އިންޑިޔަން ސައިންސް އެންޑް ރިސަރޗް ފެލޯޝިޕް (އައި.އެސް.އާރް.އެފް) (ދެވަނަފަހަރަށް އިޢުލާންކުރުން)
ޕަބްލިޝްކުރީ: 19/10/2022
ޖޭޑީއެސް ސްކޮލަރޝިޕް 2022 / ޖަޕާން
ޕަބްލިޝްކުރީ: 19/09/2022
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮލެޖްތަކާއި އިންސްޓިޓިއުޓްތައް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމާއި ގުޅޭ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/08/2022
ތަޢުޒިޔާގެ މެސެޖު - ސާރާ ޒަކަރިއްޔާ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/08/2022
ތަޢުޒިޔާގެ މެސެޖު - މިޢުޞަމް މުޙައްމަދު ސަލީމް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 09/06/2022
ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދަން ލޯނު ދިނުން 2022 އަލަށް ކިޔަވަން ފަށާ ދަރިވަރުން