އެނައުންސްމަންޓު

އާންމު އެންއުންސްމަންޓު

އާންމު އެންއުންސްމަންޓު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 28/11/2019
އައި.ސީ.ސީ.އާރ ސްކޮލަރޝިޕް 2020 އާ ގުޅޭ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 25/11/2019
ބަންގްލަދޭޝް ހެލްތު ޕްރޮފެޝަނަލް އިންސްޓްޓިއުޓް ގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ގުޅޭ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 21/11/2019
އައި.ސީ.ސީ.އާރު ސްކޮލަރޝިޕް 2020
ޕަބްލިޝްކުރީ: 14/11/2019
އިންޑިއާގެ ޗަރޯޓާރ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 04/11/2019
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް އެޑްމިޝަންސް،ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ރާޖްޝާހީ، 2019-2020
ޕަބްލިޝްކުރީ: 21/10/2019
ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ތަފާސްހިސާބު އިއުލާން 2019
ޕަބްލިޝްކުރީ: 14/10/2019
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ އޮފީސް ޢިމާރާތް ބަދަލުވުމާ ގުޅޭ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 14/10/2019
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިހާރު ހިނގަމުންދާ އިމާރާތުން ފެން ބިލްޑިންގ ގެ 2ވަން ފަންގިފިލާ އަށް ބަދަލުވުމާ ގުޅޭ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 08/10/2019
ކޮޓެލަވާލާ ޑިފެންސް ޔުނިވަރސިޓީ (ކޭ.ޑީ.ޔޫ)
ޕަބްލިޝްކުރީ: 24/09/2019
ޑައިރެކްޓަރ ޕްލޭނިންގ A2 ސީޓް