އެނައުންސްމަންޓު

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 05/12/2021
ސީނިޔަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު
ޕަބްލިޝްކުރީ: 12/05/2021
އެޑިޔުކޭޝަން އޮފިސަރ އޭ ޓޫ ޝީޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 29/11/2021
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު
ޕަބްލިޝްކުރީ: 23/11/2021
އެކައުންްޓް އޮފިސަރ އޭޓޫ ޝީޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 23/11/2021
ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ އޭޓޫ ޝީޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 21/11/2021
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްގްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޒާ ޝީޓު - އެޑިޔުކޭޝަން އޮފިސަރ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 10/11/2021
ޕްލޭނިންގް އޮފިސަރ އެޕްލިކަންޓްސް ސްކްރީނިންގް ޝީޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 10/11/2021
އެކައުންޓް އޮފިސަރ އެޕްލިކަންޓްސް ސްކްރީނިންގް ޝީޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 27/09/2021
ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ އޭ ޓޫ ޝީޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 22/09/2021
އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ A2 ޝީޓް