އެނައުންސްމަންޓު

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 10/12/2019
ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ (ވޭޖް)
ޕަބްލިޝްކުރީ: 10/12/2019
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވޭޖް)
ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/12/2019
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/12/2019
ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ (ވޭޖް)
ޕަބްލިޝްކުރީ: 01/12/2019
އޭ2 ފޯމް - ލޯން ސެކްޝަން - އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)
ޕަބްލިޝްކުރީ: 11/12/2019
އޭ2 ފޯމް - ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް2)
ޕަބްލިޝްކުރީ: 27/11/2019
އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ (ވޭޖް)
ޕަބްލިޝްކުރީ: 25/11/2019
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 24/11/2019
ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 24/11/2019
މަސައްކަތު