އެނައުންސްމަންޓު

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 17/01/2023
ޑިރެކްޓަރ (ވޭޖް) ސްކްރީނިން ޝީޓު
ޕަބްލިޝްކުރީ: 16/01/2023
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވޭޖް) ސްކްރީނިން ޝީޓު
ޕަބްލިޝްކުރީ: 16/01/2023
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވޭޖް) ސްކްރީނިން ޝީޓު
ޕަބްލިޝްކުރީ: 26/12/2022
ޕްރޮކިއުމެންޓް އޮފިސަރ ސްކްރީނިން ޝީޓު
ޕަބްލިޝްކުރީ: 26/12/2022
އެކައުންޓް އޮފިސަރ އޮފިސަރ ސްކްރީނިން ޝީޓު
ޕަބްލިޝްކުރީ: 08/12/2022
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް (އީ.އެކްސް 5)
ޕަބްލިޝްކުރީ: 17/11/2022
ޑިރެކްޓަރ ސްކްރީނިން ޝީޓު
ޕަބްލިޝްކުރީ: 17/11/2022
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ސްކްރީނިން ޝީޓު - ސްކޮލަރޝިޕް ސެކްޝަން (އިސްލާޙު ޚުރެވިފައި)
ޕަބްލިޝްކުރީ: 17/11/2022
ދިވެހި ނަން: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ސްކްރީނިން ޝީޓު - ފަސްޓް ޑިގްރީ ސެކްޝަން (އިސްލާޙު ކުރެހިފައި)
ޕަބްލިޝްކުރީ: 09/11/2022
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ސްކްރީނިން ޝީޓު - ސްކޮލަރޝިޕް ސެކްޝަން