އެނައުންސްމަންޓު

އިންސްޓިޓިއުޓް ރެޖިސްޓްރޭޝަން

އިންސްޓިޓިއުޓް ރެޖިސްޓްރޭޝަން

ޕަބްލިޝްކުރީ: 29/06/2021
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަންއާ ގުޅޭ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 12/09/2019
މުޢާމަލާތުކުރަން ބޭނުންވާ މަރުކަޒުތައް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 09/01/2018
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރުމުއްދަތާއި ދިގުމުއްދަތުގެ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯސްތައް ހިންގުމާ ގުޅޭ