އެނައުންސްމަންޓު

ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓު

ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 06/12/2022
ތެރަޕިއުޓިކް ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމް 2022 - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 22/11/2022
ޔޫ.ސީ.އެސް.އައި / އެމް.އޯ.އެޗް.އީ ސްކޮލަރޝިޕް (އެމް.އޯ.ޔޫގެ ދަށުން) 2022 (ދެވަނަފަހަރަށް އިޢުލާންކުރުން) - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 22/11/2022
އޮނަރަރީ ކޮންސުލްސް ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް 2022- ކިންގް މޮންގްކުޓް ޔުނިވަރސިޓީ އޮޕް ޓެކްނޮލޮޖީ ތޮމްބްރީ، ތައިލޭންޑް - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 08/11/2022
ކިއުބާ ސްކޮލަރޝިޕް 2023 - އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/11/2022
އެސް.ޑީ.ޖީ ގްލޯބަލް ލީޑަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް 2023 – ދެވަނަފަހަރަށް އިޢުލާންކުރުން - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 18/10/2022
ކޮމަންވެލްތް ސްކޮލަރޝިޕްސް އިން ދަ ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް 2023 - އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 06/10/2022
ޗޫލަބޯން ގްރެޖުއޭޓް އިންސްޓިޓިއުޓް ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2023 - އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 06/10/2022
ޑޮކްޓަރުން ސްޕެޝަލައިޒްވުމަށް ހުޅުވާލެވޭ ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތު 2022 (ރިއެނައުންސްޑް) - އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 26/09/2022
މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓަޑް (ރީއެނައުސްޑް) - އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 26/09/2022
މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓަޑް - އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓް