އެނައުންސްމަންޓު

ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓު

ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 27/10/2019
ވަރލްޑް އިން ސަރބިއާ ސްކޮލަރޝިޕް 2019/2020
ޕަބްލިޝްކުރީ: 08/10/2019
ރަސިއާ ސަރުކާރުގެ ސްކޮލަރޝިޕް 2019/2020
ޕަބްލިޝްކުރީ: 06/10/2019
ކޮލޮންބޯ ޕްލޭން - ކޮރެއާ (ކޭޑީއައި ސްކޫލް) 2020
ޕަބްލިޝްކުރީ: 30/09/2019
ޕާކިސްތާން - ސެލްފް ފައިނޭންސް (ސްކޮލަރޝިޕެ) ސްކީމް 2019-2020
ޕަބްލިޝްކުރީ: 16/09/2019
ޕާކިސްތާން ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓެންސް ޕްރޮގްރާމް (ޕީޓީއޭޕީ)
ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/09/2019
މެނޭޖްމެންޓް އެންޑް ސައިންސް ޔުނިވަރސިޓީ (އެމް.އެސް.ޔޫ) ސްކޮލަރޝިޕް 2019
ޕަބްލިޝްކުރީ: 28/08/2019
ޓެއިލާރސް ޔުނިވާރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 25/08/2019
ޔޫސީއެސްއައި ޔުނިވަރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް 2019
ޕަބްލިޝްކުރީ: 21/08/2019
ސްލިޓް ސްކޮލަރޝިޕްސް ފޮރ ސްޓޫޑެންޓްސް އިން ދަ ސާކް ރީޖަން – 2020/2019
ޕަބްލިޝްކުރީ: 21/08/2019
ދާނިޝް އަޙްމަދު ކޮލެޖް އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓިއުޝަން ފީ ފްރީ ސްކޮލަރޝިޕް