ޚަބަރު

މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުން

މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަަން ޑރ އިބްރާހިމް ޙަސަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންއަށް ޢައްޔަނު ކުރެއްވުނު މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން ވޭއްވުނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ މީޓިންގް ރޫމްގައި މިއަދު ހެނދުނު 11:00 ގައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ ޑރ އިބްރާހިމް ޙަސަން ވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަނޑު މިހާރު އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގޮތުން ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ބެހޭގޮޮތުން އަލިއަޅުވާލައްވާ ޥަހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ.

މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަަން ޑރ އިބްރާހިމް ޙަސަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންއަށް ޢައްޔަނު ކުރެއްވުނު މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން ވޭއްވުނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ މީޓިންގް ރޫމްގައި މިއަދު ހެނދުނު 11:00 ގައެވެ.

 

މި ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ ޑރ އިބްރާހިމް ޙަސަން ވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަނޑު މިހާރު އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގޮތުން ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ބެހޭގޮޮތުން އަލިއަޅުވާލައްވާ ޥަހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިނުކޮށް އެއް ވުޒާރާއިން އަނެއް ވުޒާރާއަށް ވަޒީފާ ބަދަލު ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ހޯދައި ދިނުމާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް އަދި ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީއަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް މުވައްޒަފުން ހޯދުމުގައި އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގޮތުން ހުރި ދަތިތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންނާއި ހިއްސާ ކުރެއްވިއެވެ.

 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކަކީ ޓެކްނިކަލް ގިނަ މާއްދާތަކެއް ކިޔަވައިދެމުން ގެންދާ ތަނަކަށް ވާއިރު ޓެކްނިކަލް މާއްދާތައް ކިޔަވައިދިނުމަށް ޓީޗަރުން ހޯދުމުގައި ދިމާވާ އެންމެބޮޑު އެއް ދަތިކަމަކީ ޓީޗިންގް ސަނަދެއް އޮތުން ލެކްޗަރަރސް އަށް ލާޒިމުވެފައި އޮތުމެވެ. މިހެން ވުމުގެ ސަބަބުން ބޭނުންވާ އަދަދަށް ލެކްޗަރަރސް ލިބިމުގައި ދަތިތައް ކުރިމަތިވެފައިވާކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތްތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މެމްބަރުންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލެއްވުން ދެއްވާނެ ކަމަށާއި އަދި ސިވިލް ސަރވިސް އޮނިގަނޑަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ޤާނޫނު ތަންދިން އެންމެ ފުޅާމިނެއްގައި ގެންނަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

މިނިސްޓަރ ޑރ އިބްރާހިމް ޙަސަން ނިންމާލައްވަމުން ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އާ މެމްބަރުންތަކާއެކު ހެޔޮ ބަދަލުތަކަކަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

 

މި ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަދި ކުރީގެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރ ޚަދީޖާ އާދަމް އަދި ޑެޕިޔުޓީ މިނިސްޓަރ ޢިސްމާއިލް ޒަބީހް އެވެ.

މި ޚަބަރު ޝާއިޢުކުރީ 14/09/2020

ފަހުގެ ބައެއް ޚަބަރު

12/09/2019

މީރީ ޕްރޮޖެއްޓުގެ ފުރަތަމަ ސްޓީރިން މީޓިން ބާއްވައިފި

މީރީ ޕްރޮޖެއްޓުގެ ފުރަތަމަ ސްޓީރިން މީޓިން ބާއްވައިފި

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
12/09/2019

އެސް.އީ.ޖީ.އައި ގްރޫޕް އޮފް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ ޑރ. ލީސާ ޓަން މިނިސްޓާރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

އެސް.އީ.ޖީ.އައި ގްރޫޕް އޮފް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ ޑރ. ލީސާ ޓަން މިނިސްޓާރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
07/09/2019

މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އަދި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ހަދީޖާ އަދާމް ސުރީލަންކާގެ ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ކެންޕަސްގެ ރައީސް އަދި ސިނިއަރ ފެކަލްޓީއާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އަދި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ހަދީޖާ އަދާމް ސުރީލަންކާގެ ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ކެންޕަސްގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
29/09/2019

އެމް.އެން.ޔޫ ކައުންސިލަށާއި އައި.ޔޫ.އެމް މަޖިލީހަށް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ މެންބަރުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި

 

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
30/09/2019

ތިމާވެއްޓާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން މީހުން ބިނާކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރައްވައިފި

ތިމާވެށީގެ އެކިދާއިރާތަކާ ގުޅުންހުރި ޓެކްނިކަލް ފަރާތްތައް ތަމްރީނުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނެޝަނަލް އޮކިއުޕޭޝަނަލ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
29/09/2019

މުޖުތަމަޢުގައި ސުލްހަމަސަލަސްކަމާއި ހަމަޖެހުން ޤާއިމްކުރެވެން އޮތީ ތަޢުލީމުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކުން މިދިޔަ ބްރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން 4 ދުވަހަށް ހޮލިޑޭއިން ކަނޑޫމާ ރިޒޯޓުގައި ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ