ޚަބަރު

ކޮރޮނާ ވައިރަސްއާއި ގުޅިގެން އެކި ޤައުމުތަކުގައި ކިޔަވަންތިބި ދަރިވަރުންގެ ހާލަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން އަންނަނީ ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުން

ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުގައި ހަލުވި ކަމާއިއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮރޮނާ ވައިރަސްއާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންއިން އަންނަނީ ދަރިވަރުންގެ ހާލަތު ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުންނެވެ. ކޮރޮނާ ވައިރަސް ޗައިނާގައި ފެތުރެން ފެށުމާއިއެކު  މިނިސްޓްރީގެ ލޯނާއި ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމްގެ ދަށުން ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ މައުލޫމާތު ވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްއާއި ހިއްސާ ކުރެވިފައެވެ. އަދި ޗައިނާގެ ހޫބެއި ޕްރޮވިންސްގެ، ވޫހާން ސިޓީގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ގުޅާ، ހާލަތު ކައިރިން ބަލަމުން އަންނަކަންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު ވޫހާން ސިޓީގައި ތިބި ދަރިވަރުންގެ ހާލު ރަނގަޅެވެ. މިވަގުތު ޗައިނަގައި ކިޔަވަމުންދަނީ، ވުހާން ސިޓިގައި ތިބި 6 ދަރިވަރުންނާއި، ޗައިނާގެ އެހެނިހެން ސަރަހައްދުތަކުގައި ކިޔަވަމުންދާ 44 ދަރިވަރުންނާއިއެކު ޖުމްލަ 50 ދަރިވަރުންނެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ އިލްތިމާސް އަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން އެދިލައްވައިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޗައިނާގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނާއި، ދަރިވަރުންގެ އާއިލާވެސް ޗައިނާގެ އެމްބަސީއަށް ގުޅުއްވާ ރަޖިސްޓްރީވުމަށެވެ. ވޫހާން ސިޓީގައި ތިބި ބޭރުގައުމުތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް އެކުދިންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ޗައިނާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒު އިންވަނީ ދެއްވާފައެވެ. އަދި ދަރިވަރުން ކިޔަވަމުން ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީތައް މެދުވެރިކޮށް އެ ކުދިންގެ ހާލުބަލައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށާއި މިގޮތުން ދިވެހި ކިޔަވާކުދިންގެ ކަންތައްތައްވެސް ބައްލަވާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން ޗައިނާ ސަރުކާރުން ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ހަލުވި ކަމާއިއެކު މިވައިރަސް ފެތުރެމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި އެކަންކުރުމަށްޓަކައި، އެ ގައުމެއްގައި ތިއްބެވި ދިވެހިން، އެފަރާތްތަކާއި ގުޅޭނެ މައުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒު ނުވަތަ އެ ގައުމއެއްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ ނުވަތަ ކޮންސިއުލާ އޮފީސްއާއި ހިއްސާކުރެއްވުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަ ކޮށް އެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެއްވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ.

އަދި އެމްބަސީތަކުންދޭ އިރުޝާދުތަކަށް ހުރިހާ ދަރިވަރުންވެސް ސަމާލުވުމަށްވެސް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ.

މި ޚަބަރު ޝާއިޢުކުރީ 26/01/2020

ފަހުގެ ބައެއް ޚަބަރު

12/09/2019

މީރީ ޕްރޮޖެއްޓުގެ ފުރަތަމަ ސްޓީރިން މީޓިން ބާއްވައިފި

މީރީ ޕްރޮޖެއްޓުގެ ފުރަތަމަ ސްޓީރިން މީޓިން ބާއްވައިފި

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
12/09/2019

އެސް.އީ.ޖީ.އައި ގްރޫޕް އޮފް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ ޑރ. ލީސާ ޓަން މިނިސްޓާރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

އެސް.އީ.ޖީ.އައި ގްރޫޕް އޮފް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ ޑރ. ލީސާ ޓަން މިނިސްޓާރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
07/09/2019

މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އަދި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ހަދީޖާ އަދާމް ސުރީލަންކާގެ ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ކެންޕަސްގެ ރައީސް އަދި ސިނިއަރ ފެކަލްޓީއާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އަދި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ހަދީޖާ އަދާމް ސުރީލަންކާގެ ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ކެންޕަސްގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
29/09/2019

އެމް.އެން.ޔޫ ކައުންސިލަށާއި އައި.ޔޫ.އެމް މަޖިލީހަށް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ މެންބަރުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި

 

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
30/09/2019

ތިމާވެއްޓާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން މީހުން ބިނާކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރައްވައިފި

ތިމާވެށީގެ އެކިދާއިރާތަކާ ގުޅުންހުރި ޓެކްނިކަލް ފަރާތްތައް ތަމްރީނުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނެޝަނަލް އޮކިއުޕޭޝަނަލ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
29/09/2019

މުޖުތަމަޢުގައި ސުލްހަމަސަލަސްކަމާއި ހަމަޖެހުން ޤާއިމްކުރެވެން އޮތީ ތަޢުލީމުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކުން މިދިޔަ ބްރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން 4 ދުވަހަށް ހޮލިޑޭއިން ކަނޑޫމާ ރިޒޯޓުގައި ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ