ޚަބަރު

އެމް.އެން.ޔޫ ކައުންސިލަށާއި އައި.ޔޫ.އެމް މަޖިލީހަށް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ މެންބަރުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި

 

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ (އެމް.އެން.ޔޫ) ކައުންސިލަށާއި އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައި.ޔޫ.އެމް) މަޖިލީހަށް އެ ދެ ޔުނިވަރސިޓީ ގެ ޤާނޫނުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އައްޔަންކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ 8 މެންބަރުން އައްޔަންކުރައްވައި އެ ބޭފުޅުންނާ މިއަދު ހެދުނު މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހީމް ޙަސަން ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

 

އެމް.އެން.ޔޫ ކައުންސިލަށް އައްޔަންކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަކީ:

 1. ޑރ. އަސީލް ޖަލީލް
 2. އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޝަޙްދީ އަންވަރު
 3. ޑރ. އިބްރާހީމް ޒުހުރީ
 4. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާޞިހް
 5. އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ހުދާ އަޙްމަދު
 6. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާން މަންޞޫރު
 7. ޑރ. ޝެހެނާޒް އާދަމް
 8. އަލްފާޟިލް ޙާމިދު ޢަބްދުލް ޣަފޫރު

 

އައި.ޔޫ.އެމް މަޖިލީހަށް އައްޔަންކުރެއްވީ:

 1. ޑރ. ޢަބްދުﷲ ޝިހާމް
 2. އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ސިރާޖު
 3. ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް
 4. ޑރ. މުޙައްމަދު ހަނީފް
 5. އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނަޝީދާ
 6. ޑރ. ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު
 7. ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ޒަކަރިއްޔާ މަންޞޫރު
 8. އަލްފާޟިލާ ތޮއިބާ ސަޢީދު

 

މިއަދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުގައި އެމް.އެން.ޔޫ ކައުންސިލަށާއި އައި.ޔޫ.އެމް މަޖިލީހަށް އައްޔަންކުރެއްވި ބޭފުޅުންނާ ވަކިވަކިން ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މަތީ ތައުލީމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށްޓަކައި އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ މުހިއްމުކަމާއި ޤައުމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުން ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒްވާނޭ ގޮތަކަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްދެއްވުމުގެ މުހިއްމުކަން މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހީމް ހަސަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

 

އެމް.އެން.ޔޫ ގެ ކައުންސިލްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑއިޔުކޭޝަނުން އައްޔަންކުރާ 8 މެންބަރުންނާއިއެކު ޖުމްލަ 17 މެންބަރުން ތިއްބަވާނެއެވެ. އަދި އައި.ޔޫ.އެމް މަޖިލީހުގައި ވެސް ހަމަ މިއަދަދަށް މެންބަރުން ތިއްބަވާނެއެވެ.

 

ޔުނިވަރސިޓީ ގެ ސިޔާސަތުތައް އެކަށަހަޅާ މުހިއްމު ނިންމުންތައް ނިންމާނީ އެމް.އެން.ޔޫ ގައި ނަމަ އެ ޔުނިވަރސިޓީ ގެ ކައުންސިލުން އަދި އައި.ޔޫ.އެމް ގައި ނަމަ އެ ޔުނިވަރސިޓީ ގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

މި ޚަބަރު ޝާއިޢުކުރީ 29/09/2019

ފަހުގެ ބައެއް ޚަބަރު

12/09/2019

މީރީ ޕްރޮޖެއްޓުގެ ފުރަތަމަ ސްޓީރިން މީޓިން ބާއްވައިފި

މީރީ ޕްރޮޖެއްޓުގެ ފުރަތަމަ ސްޓީރިން މީޓިން ބާއްވައިފި

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
12/09/2019

އެސް.އީ.ޖީ.އައި ގްރޫޕް އޮފް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ ޑރ. ލީސާ ޓަން މިނިސްޓާރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

އެސް.އީ.ޖީ.އައި ގްރޫޕް އޮފް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ ޑރ. ލީސާ ޓަން މިނިސްޓާރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
07/09/2019

މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އަދި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ހަދީޖާ އަދާމް ސުރީލަންކާގެ ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ކެންޕަސްގެ ރައީސް އަދި ސިނިއަރ ފެކަލްޓީއާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އަދި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ހަދީޖާ އަދާމް ސުރީލަންކާގެ ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ކެންޕަސްގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
30/09/2019

ތިމާވެއްޓާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން މީހުން ބިނާކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރައްވައިފި

ތިމާވެށީގެ އެކިދާއިރާތަކާ ގުޅުންހުރި ޓެކްނިކަލް ފަރާތްތައް ތަމްރީނުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނެޝަނަލް އޮކިއުޕޭޝަނަލ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
29/09/2019

މުޖުތަމަޢުގައި ސުލްހަމަސަލަސްކަމާއި ހަމަޖެހުން ޤާއިމްކުރެވެން އޮތީ ތަޢުލީމުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކުން މިދިޔަ ބްރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން 4 ދުވަހަށް ހޮލިޑޭއިން ކަނޑޫމާ ރިޒޯޓުގައި ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
16/10/2019

މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އެމް.އެން.ޔޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ (އެމް.އެން.ޔޫ) އަށް އަލަށް އައްޔަންކުރެވުނު ކަ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ