ޚަބަރު

މެޝިނަރީޒް އަދި އިންޖީނު މަރާމާތުކުރަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކާއިއެކު ސިންގަޕޫރު ކުންފުންޏަކުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރައްވައިފި

ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޓްރެކްޓަރސް ސިންގަޕޯރ އާއެކު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކުން އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ހެނދުނު ސޮއިކޮއްފިއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހީމް ޙަސަން ވިދާޅުވީ އިންޑަސްޓްރީތަކަށް ބޭނުންވާ މީހުން ބިނާކުރުމަކީ މި ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވާކަމެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ ހެވީ އިކުއިޕްމަންޓް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުނަރާއި މަޢުލޫމާތު ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް ލިބެންޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ސިޔާސަތުތައް ރާވައި ތަންފީޒްކުރުމުގައި މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދަވަނީ އިންޑަސްޓްރީތަކާއި ވީހާވެސް ބޮޑަށް ގުޅިގެން ގާތުންކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ސީ.އީ.އޯ އަޙްމަދު ނާޞިރު ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި ޓްރެކްޓަރސް ސިންގަޕޯރ އިން އުފައްދާފައިވާ އިކުއިޕްމަންޓް ރާއްޖޭގެ ކުންފުނިތަކުގައި މިހާރުވެސް ފުދޭ ވަރަކަށް ބޭނުން ކުރާއިރު މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ތަމްރީންވާ ޒުވާނުންނަށް މި އިކުއިޕްމަންޓްތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ސެޓްފިކެޓެއްވެސް ލިބިގެން ދާނެއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން 15 ހަފްތާގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިޔަށްގެންދަން ރާވާފައިވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ. މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުގައި ސެޓްފިކެޓް 4 އާއި ޑިޕްލޮމާ ހަދަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތެވެ.

މި ޚަބަރު ޝާއިޢުކުރީ 21/10/2019

ފަހުގެ ބައެއް ޚަބަރު

12/09/2019

މީރީ ޕްރޮޖެއްޓުގެ ފުރަތަމަ ސްޓީރިން މީޓިން ބާއްވައިފި

މީރީ ޕްރޮޖެއްޓުގެ ފުރަތަމަ ސްޓީރިން މީޓިން ބާއްވައިފި

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
12/09/2019

އެސް.އީ.ޖީ.އައި ގްރޫޕް އޮފް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ ޑރ. ލީސާ ޓަން މިނިސްޓާރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

އެސް.އީ.ޖީ.އައި ގްރޫޕް އޮފް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ ޑރ. ލީސާ ޓަން މިނިސްޓާރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
07/09/2019

މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އަދި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ހަދީޖާ އަދާމް ސުރީލަންކާގެ ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ކެންޕަސްގެ ރައީސް އަދި ސިނިއަރ ފެކަލްޓީއާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އަދި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ހަދީޖާ އަދާމް ސުރީލަންކާގެ ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ކެންޕަސްގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
29/09/2019

އެމް.އެން.ޔޫ ކައުންސިލަށާއި އައި.ޔޫ.އެމް މަޖިލީހަށް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ މެންބަރުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި

 

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
30/09/2019

ތިމާވެއްޓާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން މީހުން ބިނާކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރައްވައިފި

ތިމާވެށީގެ އެކިދާއިރާތަކާ ގުޅުންހުރި ޓެކްނިކަލް ފަރާތްތައް ތަމްރީނުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނެޝަނަލް އޮކިއުޕޭޝަނަލ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
29/09/2019

މުޖުތަމަޢުގައި ސުލްހަމަސަލަސްކަމާއި ހަމަޖެހުން ޤާއިމްކުރެވެން އޮތީ ތަޢުލީމުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކުން މިދިޔަ ބްރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން 4 ދުވަހަށް ހޮލިޑޭއިން ކަނޑޫމާ ރިޒޯޓުގައި ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ