ޚަބަރު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އާއި ކިއު ސްޓަޑީ މެލޭޝިއާ އާއި އެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންއާއި ކިއު ސްޓަޑީ މެލޭޝިއާ އާއި އެކު އޮންލައިންކޮށް މިއަދު ބައްދަލުވެމެއް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނާއި އެކު ޤައުމީ ތަރައްޤީއަށް މީހުން ބިނާ ކުރުމާއި މެދުއެވެ.ކިއު ސްޓަޑީގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްޤީކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން ފުލް އަދި ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުސަތުތަކެއް ދިނުމަށް ވަނީ ޕްރޮޕޯސް ކުރައްވާފައެވެ.ސ

 

ކިއު ސްޓަޑީއިން ޕްރޮޕޯސް ކުރައްވާފައިވާ މެލޭޝިއާގެ އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ 100 ސްކޮލަރޝިޕްގެ ތެރެއިން 90 ސްކޮލަރޝިޕް އަށް 50%ޓގެ ޑިސްކައުންޓްއެއް ޓިއުޝަން ފީ އަށް ދެއްވާ ގޮތަށް އަދި 10 ސްކޮލަރޝިޕް އަށް ހިލޭ ޓިއުޝަން ފީ ލިބޭ ގޮތަށެވެ.ހ

 

އަދި މީގެ އިތުރުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި މެލޭޝިއާ ޔުނިވަރސިޓީ ތަކައް ޒިޔާރަތްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި ގުޅިގެން ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް އަދި ދިވެހިން  ބިނާ ކުރުމަށް ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާއި،ހ ޔުނިވަރސިޓީތަކުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދިވެހި ދަރިވަރުންނާއިއެކު ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވުން ހިމެނެއެވެ.ހއަދި މީގެ އިތުރުން ސްޓާފް ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމްތަކާއި މަތީ ތަޢުލީމާއިބެހޭ ފޯރަމް އެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމާއި މެދުވެސް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.ހ

މި ޚަބަރު ޝާއިޢުކުރީ 01/07/2020

ފަހުގެ ބައެއް ޚަބަރު

12/09/2019

މީރީ ޕްރޮޖެއްޓުގެ ފުރަތަމަ ސްޓީރިން މީޓިން ބާއްވައިފި

މީރީ ޕްރޮޖެއްޓުގެ ފުރަތަމަ ސްޓީރިން މީޓިން ބާއްވައިފި

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
12/09/2019

އެސް.އީ.ޖީ.އައި ގްރޫޕް އޮފް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ ޑރ. ލީސާ ޓަން މިނިސްޓާރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

އެސް.އީ.ޖީ.އައި ގްރޫޕް އޮފް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ ޑރ. ލީސާ ޓަން މިނިސްޓާރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
07/09/2019

މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އަދި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ހަދީޖާ އަދާމް ސުރީލަންކާގެ ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ކެންޕަސްގެ ރައީސް އަދި ސިނިއަރ ފެކަލްޓީއާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އަދި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ހަދީޖާ އަދާމް ސުރީލަންކާގެ ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ކެންޕަސްގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
29/09/2019

އެމް.އެން.ޔޫ ކައުންސިލަށާއި އައި.ޔޫ.އެމް މަޖިލީހަށް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ މެންބަރުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި

 

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
30/09/2019

ތިމާވެއްޓާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން މީހުން ބިނާކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރައްވައިފި

ތިމާވެށީގެ އެކިދާއިރާތަކާ ގުޅުންހުރި ޓެކްނިކަލް ފަރާތްތައް ތަމްރީނުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނެޝަނަލް އޮކިއުޕޭޝަނަލ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
29/09/2019

މުޖުތަމަޢުގައި ސުލްހަމަސަލަސްކަމާއި ހަމަޖެހުން ޤާއިމްކުރެވެން އޮތީ ތަޢުލީމުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކުން މިދިޔަ ބްރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން 4 ދުވަހަށް ހޮލިޑޭއިން ކަނޑޫމާ ރިޒޯޓުގައި ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ