ޚަބަރު

މިނިސްޓަރު ޑރ. މަރްޔަމް މާރިޔާ، ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް އަލަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ޗާންސެލަރާއި ވައިސް ޗާންސެލަރާ އެކު ތަޢާރަފްވުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަވައިފި.
މި ޚަބަރު ޝާއިޢުކުރީ 21/11/2023

މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑރ. މަރްޔަމް މާރިޔާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސްވެރިންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. އެމް.އެން.ޔޫ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާފައިވަނީ، 21 ނޮވެމްބަރ 2023 އަންގާރަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި، މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވަނީ، މިނިސްޓަރާއި ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ  އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޙިލްމީއެވެ. އެމް.އެން.ޔޫގެ ފަރާތުން އެ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރ ޑރ. އަޙުމަދު ޝައުޤީއާއި ވައިސް ޗާންސެލަރ ޑރ. ޢާއިޝަތު ޝެހެނާޒް އާދަމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.