ޚަބަރު

މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑރ. މަރްޔަމް މާރިޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި.
މި ޚަބަރު ޝާއިޢުކުރީ 23/11/2023

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސްވެރިންނާ މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވާފައިވަނީ 23 ނޮވެންބަރު 2023 ބުރާސްފަތި ދުވަހު މިނިސްޓްރީގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އައި.ޔޫ.އެމްގެ ޗާންސެލަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިނާއި ވައިސް ޗާންސެލަރ ޑރ. ޢަލީ ޒާހިރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވަނީ، މިނިސްޓަރާއި ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ  އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޙިލްމީއެވެ.

މި ދެ ބައްދަލުވުމުގައި ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކަމާއެކު އެއް މިސްރާބަކަށް ގެންދިއުމާއި މެދުގައްޔާއި އިސްކަންދޭންޖެހޭ ކަންކަމާ މެދު މަޝްވަރާކުރައްވާފައި ވެއެވެ.