ޚަބަރު

މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އެމް.އެން.ޔޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ (އެމް.އެން.ޔޫ) އަށް އަލަށް އައްޔަންކުރެވުނު ކައުންސިލާ މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހީމް ޙަސަން މިއަދު މެންދުރުފަހު އެ ޔުނިވަރސިޓީ ގެ މަރުކަޒީ އިދާރާގައި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ޔުނިވަރސިޓީ ހިންގުމުގެ ފަންނީ ކަންކަމަށް އެއްވެސް ހާލެއްގައި ސަރުކާރުން ނުފޫޒެއް ނުފޯރުއްވާނެ ކަމަށެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން މަސައްކަތްކުރާނީ ރެގިއުލޭޓަރީ ބޮޑީއެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މީހުން ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ވަކި ދާއިރާތަކުން މީހުން ބިނާކުރުމަށް ބޭނުންވާކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެކަމަށްއެދި ޔުނިވަރސިޓީގައި ދަންނަވާނެކަމަށާއި، އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައިވެސް ޔުނިވަރސިޓީން ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލްތައް ނިންމަވާނީ ޔުނިވަރސިޓީން ކަމަށެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން ކޯސްތައް ހިންގުމުގައި އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭންޖެހޭނީ ކޮލިޓީއަށްކަމަށާއި، ކޮލިޓީއަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކޮށްފާނެ އެއްވެސް ކަމެއް އެއްވެސް ހާލެއްގައި ޔުނިވަރސިޓީން ކުރައްވައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. ވަކި ދާއިރާއަކުން ދަސްވެނިވެގެން ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާއަކުން ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހޭ ދާއިރާއަކުން ކޯހެއް ފަރުމާކުރައްވާނަމަ، އެކަން ކުރައްވަންވާނީ، އަދި އެ ކޯހެއް ފައްޓަންވާނީ އެ ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ މުއައްސަސާއަކުން ހުއްދަ ހޯއްދެވުމަށްފަހުގައި ކަމުގައިވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

 

މި ބައްދަލުކުރުމުގައި މިނސްޓަރު އަލިއަޅުއްވާލެއްވި މުހިއްމު އަނެއްކަމަކީ، ޤައުމުގެ ހަމަޖެހުމާއި ސުލްހަމަސަލަސްކަން ދެމެހެއްޓުމުގައި ހުރިހާ ފަރުދުންގެ ޒިންމާއެއް ވާކަމުގައެވެ. މިނސްޓަރު ވިދާޅުވީ މުޖުތަމަޢުގެ ހަމަޖެހުމާއި ސުލްހަމަސަލަސްކަން ގުޅިފައިވަނީ ހުރިހާ ފަރުދުންގެ ބަހާއި އަމަލުގެ މައްޗަށްކަމަށެވެ. ޢިލްމީ މަސައްކަތްތަކުގެ ނާރެސަކަށް އެމް. އެން. ޔޫ ވުމަކީ ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ހުވަފެނެއްކަމަށާއި މުޖުތަމަޢު ބައިބައިވެ ފިތުނަ އުފެދިދާނެ ހުރިހާ ކަމަކުން ޔުނިވަސިޓީ ސްޓާފުންނާއި ދަރިވަރުން ދުރުހެލިވުމަށް އިލްތިމާސް ކުރެއްވިއެވެ.

 

މި ބައްދަލުވުމުގައި އެމް.އެން.ޔޫ ކައުންސިލް ގެ 17 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 12 މެންބަރުން ބައިވެރިވިއެވެ. އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ގެ އަރިހުގައި އެ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޚަދީޖާ އާދަމް ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި ޚަބަރު ޝާއިޢުކުރީ 16/10/2019

ފަހުގެ ބައެއް ޚަބަރު

12/09/2019

މީރީ ޕްރޮޖެއްޓުގެ ފުރަތަމަ ސްޓީރިން މީޓިން ބާއްވައިފި

މީރީ ޕްރޮޖެއްޓުގެ ފުރަތަމަ ސްޓީރިން މީޓިން ބާއްވައިފި

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
12/09/2019

އެސް.އީ.ޖީ.އައި ގްރޫޕް އޮފް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ ޑރ. ލީސާ ޓަން މިނިސްޓާރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

އެސް.އީ.ޖީ.އައި ގްރޫޕް އޮފް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ ޑރ. ލީސާ ޓަން މިނިސްޓާރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
07/09/2019

މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އަދި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ހަދީޖާ އަދާމް ސުރީލަންކާގެ ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ކެންޕަސްގެ ރައީސް އަދި ސިނިއަރ ފެކަލްޓީއާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އަދި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ހަދީޖާ އަދާމް ސުރީލަންކާގެ ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ކެންޕަސްގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
29/09/2019

އެމް.އެން.ޔޫ ކައުންސިލަށާއި އައި.ޔޫ.އެމް މަޖިލީހަށް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ މެންބަރުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި

 

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
30/09/2019

ތިމާވެއްޓާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން މީހުން ބިނާކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރައްވައިފި

ތިމާވެށީގެ އެކިދާއިރާތަކާ ގުޅުންހުރި ޓެކްނިކަލް ފަރާތްތައް ތަމްރީނުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނެޝަނަލް އޮކިއުޕޭޝަނަލ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
29/09/2019

މުޖުތަމަޢުގައި ސުލްހަމަސަލަސްކަމާއި ހަމަޖެހުން ޤާއިމްކުރެވެން އޮތީ ތަޢުލީމުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކުން މިދިޔަ ބްރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން 4 ދުވަހަށް ހޮލިޑޭއިން ކަނޑޫމާ ރިޒޯޓުގައި ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ