ޚަބަރު

މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ.އިބްރާހިމް ޙަސަން ” ސާކް މިނިސްޓަރސް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން/ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އޮން އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޓަރސް ރިސްޕޮންސް ޓު ކޮވިޑް 19” ވަރޗުއަލް މީޓިންގް ގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައިފި

.މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ.އިބްރާހިމް ޙަސަން “ސާކް މިނިސްޓަރސް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން/ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އޮން އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޓަރސް ރިސްޕޮންސް ޓު ކޮވިޑް 19 ވަރޗުއަލް މީޓިންގް ގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.

 

.މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ.އިބްރާހިމް ޙަސަން “ސާކް މިނިސްޓަރސް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން/ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އޮން އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޓަރސް ރިސްޕޮންސް ޓު ކޮވިޑް 19 ވަރޗުއަލް މީޓިންގް ގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.

 

ނޭޕާލްގެ ކަތަމަންޑޫގައި އިފްތިތާޙް ކުރެވުނު މި ވަރޗުއަލް ކޮންފަރެންސްގައި ސާކްގެ ހުރިހާ މެމްބަރ ސްޓޭޓްތަކުން ބައިވެރިވިއެވެ. އަދި ވަރޗުއަލްކޮށް ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުވުމުގެ ޗެއާ އަކީ ނޭޕާލްގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން،ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ހޮނަރަބަލް ގިރިތާޖް މަނީ ޕޮކަހަރެލް އެވެ.

 

މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ .އިބްރާހިމް ޙަސަން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކޮވިޑް 19 ގެ ހާލަތުގައި ދިމާވެފައިވާ އިޤްތިސޯދީ ދަތިތަކާއިއެކުވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން އެންމެ ސެންޓެއްވެސް ބަޖެޓުން އުނިކުރުމެއްނެތި މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ލޯނާއި އެހީ ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށް ދެމުން ގެންދިޔަކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ތައުލީމަކީ ޝައްކެއްވެސް ނެތް ގޮތުގައި އިންސާނެއްގެ ދިރިއުޅުން އާރާސްތުކުރުމުގެ އެންމެ މުހިންމެ އެއް ބަހާ ކަމާއި އަދަށް ވުރެން އުޖާލާ މުސްތަޤުބަލެއް ހޯދުމަށްޓަކައިވެސް ތައުލީމުގެ މުހިންމުކަމުގެ ވާހަކަދެއްކެވިއެވެ. އެހެން ކަމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ މުހިންމު މަސައްކަތަކަށް ވާންވާނީ  މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައިވެސް ތައުލީމު ދިނުން ހުއްޓުމެއްނެތި  ކުރިއަށް ގެންދިއުންކަން ވިދާޅުވިއެވެ.

 

މި ޚަބަރު ޝާއިޢުކުރީ 08/10/2020

ފަހުގެ ބައެއް ޚަބަރު

12/09/2019

މީރީ ޕްރޮޖެއްޓުގެ ފުރަތަމަ ސްޓީރިން މީޓިން ބާއްވައިފި

މީރީ ޕްރޮޖެއްޓުގެ ފުރަތަމަ ސްޓީރިން މީޓިން ބާއްވައިފި

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
12/09/2019

އެސް.އީ.ޖީ.އައި ގްރޫޕް އޮފް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ ޑރ. ލީސާ ޓަން މިނިސްޓާރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

އެސް.އީ.ޖީ.އައި ގްރޫޕް އޮފް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ ޑރ. ލީސާ ޓަން މިނިސްޓާރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
07/09/2019

މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އަދި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ހަދީޖާ އަދާމް ސުރީލަންކާގެ ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ކެންޕަސްގެ ރައީސް އަދި ސިނިއަރ ފެކަލްޓީއާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އަދި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ހަދީޖާ އަދާމް ސުރީލަންކާގެ ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ކެންޕަސްގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
29/09/2019

އެމް.އެން.ޔޫ ކައުންސިލަށާއި އައި.ޔޫ.އެމް މަޖިލީހަށް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ މެންބަރުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި

 

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
30/09/2019

ތިމާވެއްޓާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން މީހުން ބިނާކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރައްވައިފި

ތިމާވެށީގެ އެކިދާއިރާތަކާ ގުޅުންހުރި ޓެކްނިކަލް ފަރާތްތައް ތަމްރީނުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނެޝަނަލް އޮކިއުޕޭޝަނަލ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
29/09/2019

މުޖުތަމަޢުގައި ސުލްހަމަސަލަސްކަމާއި ހަމަޖެހުން ޤާއިމްކުރެވެން އޮތީ ތަޢުލީމުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކުން މިދިޔަ ބްރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން 4 ދުވަހަށް ހޮލިޑޭއިން ކަނޑޫމާ ރިޒޯޓުގައި ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ