ޚަބަރު

ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ޑރ.އިބްރާހިމް ޙަސަން ޖޫނިއަރ ކޮލެޖް އަދި ލޯންއާއި ސްކޮލަރޝިޕްގެ އާ އުސޫލާއި ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވައިފި

މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 69 ވަނަ ޖަލްސާގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހީމް ޙަސަން ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް މެމްބަރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖަކީ ދިވެހިރާއްޖޭ ގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމަށް މުޅިން އަލަށް ތަޢާރުފް ކުރާ މޮޑެލްއެކެވެ. މި މޮޑެލްގައި ސައިންސް ސްޓްރީމްއާއި ބިޒްނަސް ސްޓްރީމްގެ މާއްދާތަކާއިއެކު ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް މާއްދާތައް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެފައި އޮންނާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޖޫނިއަރ ކޮލެޖް ޤާއިމު ކުރެވޭ ސަރަހައްދުތަކުގައި ޢާންމުކޮށް އެ ސަރަހައްދެއްގައި ހިނގާ މަސައްކަތްތަކަށް ފޯކަސްކުރެވި އެންމެ ގިނައިން އެ ސަރަހައްދެއްގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ އެކެޑަމިކް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ކޯސްތައް ހިންގޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. މިސާލަކަށް އެ ސަރަހައްދެއްގައި ރިޒޯޓްތައް ގިނަ އަދަދަކަށް ހުރިނަމަ ފަތުރުވެރިން ގިނައިން އަންނަ ޤައުމުތަކުގެ ބަސް ދަސްކޮށްދިނުމާއި އެ ދާއިރާގެ ވޮކޭޝަނަލް  އަދި އެކަޑަމިކް ކޯސްތައް ހިންގޭނެއެވެ. މީގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ޝައުޤުވެރިވާ ޒުވާނުންނަށް ފަހި ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވި، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޒުވާނުންގެ އަދަދު އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް ފޯކަސް ކުރެވިގެން ހިންގޭ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖްތައް ވެސް އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ޤާއިމުވެގެންދާނެއެވެ. އެތަންތަނުން ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ސެޓްފިކެޓްތައް ހާސިލްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެގެންދާނެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭ ގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ޖޫނިއަރ ކޮލެޖް ތަޢާރަފް ކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދާނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުދިންނަށް މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތު ފުޅާވެ ވަޒީފާގެ މާހައުލަށް ނުކުންނަ ކުދިންނަކީ ހުނަރުވެރި ނުވަތަ ޕްރޮފެޝަނަލް ކުދިން ތަކެއް ކަމުގައި ވެގެން ދިޔުމެވެ.

މީގެ އިތުރުން ލޯންއާއި ސްކޮލަޝިޕް ދިނުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެ ސަރަހައްދުގެ ކުދިންނަށްވެސް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް ލޯނާއި ސްކޮލަޝިޕްއާއި ބެހޭ އުސޫލަށް ބަދަލު ގެންނަވާނެކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. މި ބަދަލުގެ ސަބަބުން އަތޮޅުތެރޭގައި ތިއްބެވި ދަރިވަރުންނަށް މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރަށް ފަހިވެ، އާބާދީގެ ބޮޑުބަޔަކަށް މި ސްކީމްތަކުގެ ފައިދާ ލިބިގެންދާނެއެވެ.

އަދި މިއަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ލޯން ސްކޮލަޝިޕް ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ މުޅި ބަޖެޓްގެ 90% އަށްވުރެން ބޮޑު އިންސައްތައެއް މަތީ ތައުލީމަށް ޚަރަދުކުރެވިގެންދާނެއެވެ.މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ވަނީ 567 ދަރިވަރުންނަށް މަތީ ތައުލީމު އުނގެނުމަށް ލޯނު ދޫކުރެވިފައެވެ.  

މި ޚަބަރު ޝާއިޢުކުރީ 20/11/2019

ފަހުގެ ބައެއް ޚަބަރު

12/09/2019

މީރީ ޕްރޮޖެއްޓުގެ ފުރަތަމަ ސްޓީރިން މީޓިން ބާއްވައިފި

މީރީ ޕްރޮޖެއްޓުގެ ފުރަތަމަ ސްޓީރިން މީޓިން ބާއްވައިފި

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
12/09/2019

އެސް.އީ.ޖީ.އައި ގްރޫޕް އޮފް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ ޑރ. ލީސާ ޓަން މިނިސްޓާރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

އެސް.އީ.ޖީ.އައި ގްރޫޕް އޮފް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ ޑރ. ލީސާ ޓަން މިނިސްޓާރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
07/09/2019

މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އަދި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ހަދީޖާ އަދާމް ސުރީލަންކާގެ ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ކެންޕަސްގެ ރައީސް އަދި ސިނިއަރ ފެކަލްޓީއާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އަދި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ހަދީޖާ އަދާމް ސުރީލަންކާގެ ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ކެންޕަސްގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
29/09/2019

އެމް.އެން.ޔޫ ކައުންސިލަށާއި އައި.ޔޫ.އެމް މަޖިލީހަށް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ މެންބަރުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި

 

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
30/09/2019

ތިމާވެއްޓާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން މީހުން ބިނާކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރައްވައިފި

ތިމާވެށީގެ އެކިދާއިރާތަކާ ގުޅުންހުރި ޓެކްނިކަލް ފަރާތްތައް ތަމްރީނުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނެޝަނަލް އޮކިއުޕޭޝަނަލ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
29/09/2019

މުޖުތަމަޢުގައި ސުލްހަމަސަލަސްކަމާއި ހަމަޖެހުން ޤާއިމްކުރެވެން އޮތީ ތަޢުލީމުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކުން މިދިޔަ ބްރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން 4 ދުވަހަށް ހޮލިޑޭއިން ކަނޑޫމާ ރިޒޯޓުގައި ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ