ޚަބަރު

މުޖުތަމަޢުގައި ސުލްހަމަސަލަސްކަމާއި ހަމަޖެހުން ޤާއިމްކުރެވެން އޮތީ ތަޢުލީމުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކުން މިދިޔަ ބްރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން 4 ދުވަހަށް ހޮލިޑޭއިން ކަނޑޫމާ ރިޒޯޓުގައި  ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ  ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގް ވާރކްޝޮޕް ނިމިއްޖެއެވެ.

ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހީމް ޙަސަން ވިދާޅުވީ  ހަރުކަށި ފިކުރުތަކާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކޮށް، މުޖުތަމަޢުގައި ސުލްހަމަސަލަސްކަމާއި ހަމަޖެހުން ޤާއިމްކުރެވެން އޮތީ ތަޢުލީމާއި ހޭލުންތެރިކަމުގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ. މުޖުތަމަޢުގެ ހަމަޖެހުމާ ސުލްހަމަސަލަސްކަން ޤާއިމްކުރެވެން އޮތީ ދީނީ ހަރުކަށި ވިސްނުންތަކާއި ނިރުބަވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިގެން ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިގޮތުން ސަރުކާރުން ކުރިޔަށް ގެންދާ މިފަދަ ވާރކްޝޮޕްތަކާއި ނިރުބަވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް ހިންގާ އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކުން އެކަށީގެންވާ ކުރިއެރުންތައް ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް ގެ ސީ.އީ.އޯ އަޙްމަދު ނާޞިރު ވިދާޅުވީ ކަރިކިއުލަމް އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް ހަރުދަނާ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްގެން ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރުތަކާ ދެކޮޅަށް އެކަށިގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިދާނެކަމަށް ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

 

 

ނިރުބަވެރިކަމަކީ މިއަދު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މި މައްސަލައަކީ ރާއްޖޭގެ އިތުރުން މުޅި ދުނިޔެއަށްވެސް މިއަދު ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް ދީނީ ހަރުކަށި ވިސްނުންތަކާ ދިމާލަށް ޒުވާނުން ދިޔުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި އާމްދަނީ ލިބޭނެ ހުނަރެއް ދަސްވެފައި ނެތުން ހިމެނެއެވެ. އެހެންކަމުން ޤައުމުތަކުން ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ގޮތުން ތަޢުލީމަށާއި އެކިއެކި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބޮޑެތި ހޭދަކުރަމުން އަންނަކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

 

މި ވާރކްޝޮޕްގައި އެކިއެކި ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ޒުވާނުންގެ އިތުރުން ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ދާއިރާތަކުން އެކިކަހަލަ ފަންނީ ކޯސްތައް ހިންގަމުން އަންނަ ބައެއް މަރުކަޒުތަކުން ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވިގޮތުގައި އަދިވެސް މިފަދަ އެތައް ވާރކްޝޮޕްތަކެއް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކުރިޔަށް ގެންގޮސް ދީނީ ހަރުކަށި ވިސްނުންތަކުން ދިވެހި ޒުވާނުން ސަލާމަތް ކޮށްދޭން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެއެވެ.

 

ނިމިދިޔަ ވާރކްޝޮޕްގައި ދިވެހި ޒުވާނުން ހުށަހެޅި ޕްރެޒެންޓޭޝަންތަކުން ދައްކުވައިދީފައިވާ އައު ހިޔާލާއި އެ ހިޔާލުތަކުގެ މުއްސަދިކަން ޔޫ.އެން.ސީ.ސީ.ޓީ ގެ ފަރާތުން ވާހަކަ ދެއްކެވި އޮފިޝަލް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ވާރކްޝޮޕް ތަކަކީ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމާއި ދިވެހި ސަރުކާރުން ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ވާރކްޝޮޕްތަކެކެވެ.

މި ޚަބަރު ޝާއިޢުކުރީ 29/09/2019

ފަހުގެ ބައެއް ޚަބަރު

12/09/2019

މީރީ ޕްރޮޖެއްޓުގެ ފުރަތަމަ ސްޓީރިން މީޓިން ބާއްވައިފި

މީރީ ޕްރޮޖެއްޓުގެ ފުރަތަމަ ސްޓީރިން މީޓިން ބާއްވައިފި

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
12/09/2019

އެސް.އީ.ޖީ.އައި ގްރޫޕް އޮފް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ ޑރ. ލީސާ ޓަން މިނިސްޓާރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

އެސް.އީ.ޖީ.އައި ގްރޫޕް އޮފް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ ޑރ. ލީސާ ޓަން މިނިސްޓާރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
07/09/2019

މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އަދި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ހަދީޖާ އަދާމް ސުރީލަންކާގެ ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ކެންޕަސްގެ ރައީސް އަދި ސިނިއަރ ފެކަލްޓީއާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އަދި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ހަދީޖާ އަދާމް ސުރީލަންކާގެ ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ކެންޕަސްގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
29/09/2019

އެމް.އެން.ޔޫ ކައުންސިލަށާއި އައި.ޔޫ.އެމް މަޖިލީހަށް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ މެންބަރުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި

 

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
30/09/2019

ތިމާވެއްޓާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން މީހުން ބިނާކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރައްވައިފި

ތިމާވެށީގެ އެކިދާއިރާތަކާ ގުޅުންހުރި ޓެކްނިކަލް ފަރާތްތައް ތަމްރީނުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނެޝަނަލް އޮކިއުޕޭޝަނަލ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
16/10/2019

މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އެމް.އެން.ޔޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ (އެމް.އެން.ޔޫ) އަށް އަލަށް އައްޔަންކުރެވުނު ކަ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ