ޚަބަރު

ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފްލާގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

މިރޭ އަހްމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގައި އޮތް ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހީމް ޙަސަން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހީމް ޙަސަން ވިދާޅުވީ މުދައްރިސުންނަކީ ކުލާހުގައްޔާއި، ސްކޫލްގެ ހަތަރުފާރުގެ ތެރޭގައާއި، މުޖުތަމަޢުގަ، އަދި ޤައުމު އާރާސްތުކުރުމުގައި މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ބައެއް ކަމުގައެވެ. ކޮންމެ މުދައްރިސަކީ އެ މުދައްރިސަކު ކިޔަވަދެއްވާ ދާއިރާއިން ނަމޫނާ މުދައްރިސަކަށް ވުމަށް ބާރުއަޅުއްވާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ކޮންމެ މުދައްރިސަކުވެސް މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ ދަރިވަރުންގެ އިޚްތިރާމާއި ލޯބި ހޯދުމަށްކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ކުރެވޭނީ ކޮންމެ މުދައްރިސަކުވެސް އެބޭފުޅަކު ކިވައިދެއްވާ މާއްދާގެ ކޮންޓެންޓް ފުރިހަމައަށް އެނގިގެން ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ޢިލްމު ހޯދަންވާނީ ހަމައެކަނި ސަނަދެއްގެ ބޭނުމަކު ނޫންކަމުގައެވެ. އުނގެނުމަކީ ހޮބީއެއް ކަމުގައި ހެދުމަށް މުދައްރިސުންނަށް މިނިސްޓަރ އިލްތިމާސް ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ތިމާ ކިވައިދެއްވާ ދާއިރާގެ އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރުތައް ނުވަތަ ކުރިއެރުންތައް އެނގިފައި އޮތުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައިވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ގެ ވާހަކަފުޅުގައި ތިމާ ސަނަދު ހޯދީ ކޮންތާކުންތޯ މުސްތަޤްބަލްގައި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކުން ބަލާނެ ކަމުގައިވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. ކިޔެވީ ކިހިނަކުންތޯ އާއި، ކިޔެވި ކޯހުގެ މޮޑިއުލް ތަކަކީ ކޮބައިކަންވެސް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކުން ކަށަވަރުކުރަން ބޭނުންވާނެކަމުގައެވެ. އެއީ ބަދަލުވަމުންދާ ދުނިޔޭގައި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުގައިވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ދަސްވެނިވުމުގެ މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ އައިޝަތު އަލީ އާއި އެ މިނިސްޓްރީ ގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ ރަޝީދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ގެ ދަށުން ހިނގަމުން އަންނަ މަރުކަޒެކެވެ.

މި ޚަބަރު ޝާއިޢުކުރީ 25/11/2019

ފަހުގެ ބައެއް ޚަބަރު

12/09/2019

މީރީ ޕްރޮޖެއްޓުގެ ފުރަތަމަ ސްޓީރިން މީޓިން ބާއްވައިފި

މީރީ ޕްރޮޖެއްޓުގެ ފުރަތަމަ ސްޓީރިން މީޓިން ބާއްވައިފި

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
12/09/2019

އެސް.އީ.ޖީ.އައި ގްރޫޕް އޮފް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ ޑރ. ލީސާ ޓަން މިނިސްޓާރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

އެސް.އީ.ޖީ.އައި ގްރޫޕް އޮފް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ ޑރ. ލީސާ ޓަން މިނިސްޓާރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
07/09/2019

މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އަދި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ހަދީޖާ އަދާމް ސުރީލަންކާގެ ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ކެންޕަސްގެ ރައީސް އަދި ސިނިއަރ ފެކަލްޓީއާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އަދި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ހަދީޖާ އަދާމް ސުރީލަންކާގެ ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ކެންޕަސްގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
29/09/2019

އެމް.އެން.ޔޫ ކައުންސިލަށާއި އައި.ޔޫ.އެމް މަޖިލީހަށް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ މެންބަރުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި

 

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
30/09/2019

ތިމާވެއްޓާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން މީހުން ބިނާކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރައްވައިފި

ތިމާވެށީގެ އެކިދާއިރާތަކާ ގުޅުންހުރި ޓެކްނިކަލް ފަރާތްތައް ތަމްރީނުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނެޝަނަލް އޮކިއުޕޭޝަނަލ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
29/09/2019

މުޖުތަމަޢުގައި ސުލްހަމަސަލަސްކަމާއި ހަމަޖެހުން ޤާއިމްކުރެވެން އޮތީ ތަޢުލީމުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކުން މިދިޔަ ބްރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން 4 ދުވަހަށް ހޮލިޑޭއިން ކަނޑޫމާ ރިޒޯޓުގައި ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ