ޚަބަރު

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޤާނޫނާއި ގުޅިގެން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުމަށް މިނިސްޓްރީން ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ފަށައިފި

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2021/7 "ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޤާނޫނު" ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމާއި ގުޅިގެން، މި ޤާނޫނުން ބާރު ލިބިގެން ހަދަން ޖެހޭ އެންމެހާ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

16 މެއި 2021 ވަނަ ދުވަހު ގެޒެޓް ކުރެވުނު މި ޤާނޫނުގެ 71 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުން، މި ޤާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފަށާތާ 12 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަދައި އާއްމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންޖެހޭ ގަވާއިދު ތަކުގެ ތެރޭގައި "ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮލެޖްތަކާއި އިންސްޓިޓިއުޓްތައް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު" ހިމެނެއެވެ. އެހެންކަމުން މި ގަވާއިދު ޑްރާފްޓްކޮށް އެއާބެހޭ ގޮތުން ޚިޔާލު ހޯދައި މަޝްވަރާކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގަމުންދާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ އިސްވެރިންނާއެކު ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަންވަނީ ފަށާފައެވެ. ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމަށްފަހު، ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭ މުހިންމު އިތުރު ކަންތައްތައް ހުރުމާއެކު އިތުރު ބައްދަލުވުންތައް ދަނީ ބޭއްވެމުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ގަވާއިދުތަކުގެ ތެރޭގައި ދަރިވަރުންގެ މަސްލަހަތާއި ސީދާގޮތުންނާއި ނުސީދާގޮތުން ގުޅުން ހުރި ބައެއް ކަންތައްތައް ހުރުމާއެކު، ދަރިވަރުންނާއި މަޝްވަރާކުރެވި އެ ދަރިވަރުންގެ ތަޖުރިބާއާއި ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ކޮލެޖްތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ، ދަރިވަރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ކުދިންނާއެކުވެސްވަނީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ފާހަގަކުރާ ގޮތުގައި މި ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި ސްޓޭކްހޯލްޑަރުން އަދި ދަރިވަރުންނާއެކު މި ބޭއްވުނުފަދަ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް ސިލްސިލާގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.   

މި ޚަބަރު ޝާއިޢުކުރީ 12/08/2021

ފަހުގެ ބައެއް ޚަބަރު

12/09/2019

މީރީ ޕްރޮޖެއްޓުގެ ފުރަތަމަ ސްޓީރިން މީޓިން ބާއްވައިފި

މީރީ ޕްރޮޖެއްޓުގެ ފުރަތަމަ ސްޓީރިން މީޓިން ބާއްވައިފި

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
12/09/2019

އެސް.އީ.ޖީ.އައި ގްރޫޕް އޮފް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ ޑރ. ލީސާ ޓަން މިނިސްޓާރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

އެސް.އީ.ޖީ.އައި ގްރޫޕް އޮފް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ ޑރ. ލީސާ ޓަން މިނިސްޓާރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
07/09/2019

މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އަދި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ހަދީޖާ އަދާމް ސުރީލަންކާގެ ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ކެންޕަސްގެ ރައީސް އަދި ސިނިއަރ ފެކަލްޓީއާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އަދި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ހަދީޖާ އަދާމް ސުރީލަންކާގެ ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ކެންޕަސްގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
29/09/2019

އެމް.އެން.ޔޫ ކައުންސިލަށާއި އައި.ޔޫ.އެމް މަޖިލީހަށް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ މެންބަރުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި

 

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
30/09/2019

ތިމާވެއްޓާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން މީހުން ބިނާކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރައްވައިފި

ތިމާވެށީގެ އެކިދާއިރާތަކާ ގުޅުންހުރި ޓެކްނިކަލް ފަރާތްތައް ތަމްރީނުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނެޝަނަލް އޮކިއުޕޭޝަނަލ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
29/09/2019

މުޖުތަމަޢުގައި ސުލްހަމަސަލަސްކަމާއި ހަމަޖެހުން ޤާއިމްކުރެވެން އޮތީ ތަޢުލީމުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކުން މިދިޔަ ބްރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން 4 ދުވަހަށް ހޮލިޑޭއިން ކަނޑޫމާ ރިޒޯޓުގައި ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ