ޚަބަރު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ގެ އާ އޮފީހުގައި ޚާއްޞަ އެސެމްބްލީއެއް ބާއްވައިފި

މިއަދު ހެނދުނު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުގެ އާ އޮފީހުގައި އެ މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރީންނާއި މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ގޮތައް ޚާއްޞަ އެސެމްބްލީއެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މި އެސެންބްލީ ފެށިގެންދިޔައީ ކީރިތި ޤުރުޢާނުގެ ބަރަކާތުންނެވެ. އެއަށްފަހު މުވައްޒަފުންނާއި މުޚާތަބުކޮށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހީމް ޙަސަން ވިދާޅުވީ އާ އޮފީހަށް ބަދަލުވުމުން ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަލުވިކަމާއިއެކު ބާރު ސްޕީޑުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް އާ ހިތްވަރެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހައްލެއް ލިބިފައިވާތީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުން އިތުރު ކުރައްވާނެ ކަން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުން ނިންމާލީ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި ޚާއްޞަ ދުޢާއަކުންނެވެ. މި ދުޢާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމު ހަރުދަނާކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގައި މިނިސްޓްރީ ގެ ވެރިންނަށާއި އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނަށް މާތްﷲ ގެ ހަޟްރަތުން އިތުރު ހިތްވަރު ދެއްވުމަށްއެދި ދުޢާ ކުރެވުނެވެ.

ކުރީގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ވަކި މިނިސްޓްރީއެއްގެ ގޮތަށް ބަދަލު ގެނެވުމާއިއެކު މަސައްކަތްތައް އިތުރުވެގެން ދިޔަ ނަމަވެސް ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހުރުމުގެ ސަބަބުން ބޭނުންވާ އަދަދަށް މުވައްޒަފުން ނަގަން ދަތިވެ، ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ ގެ މުވައްޒަފުން ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރަން ޖެހުނުކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

މިއަދުން ފެށިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ގެ ޚިދުމަތްތައް ލިބޭނީ އަމީނީ މަގުގައި ހުންނަ ފެން ބިލްޑިންގ ގެ ދެ ވަނަ ފަންގިފިލާއިންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ (އެމް.ކިޔު.އޭ) އިން ދެމުން އަންނަ ޚިދުމަތްތައް ވެލާނާގޭ ދެ ވަނަ ފަންގިފިލައިން ކުރިޔެކޭވެސް އެއްގޮތަށް ލިބެމުން ދާނެއެވެ.

މި ޚަބަރު ޝާއިޢުކުރީ 20/10/2019

ފަހުގެ ބައެއް ޚަބަރު

12/09/2019

މީރީ ޕްރޮޖެއްޓުގެ ފުރަތަމަ ސްޓީރިން މީޓިން ބާއްވައިފި

މީރީ ޕްރޮޖެއްޓުގެ ފުރަތަމަ ސްޓީރިން މީޓިން ބާއްވައިފި

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
12/09/2019

އެސް.އީ.ޖީ.އައި ގްރޫޕް އޮފް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ ޑރ. ލީސާ ޓަން މިނިސްޓާރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

އެސް.އީ.ޖީ.އައި ގްރޫޕް އޮފް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ ޑރ. ލީސާ ޓަން މިނިސްޓާރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
07/09/2019

މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އަދި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ހަދީޖާ އަދާމް ސުރީލަންކާގެ ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ކެންޕަސްގެ ރައީސް އަދި ސިނިއަރ ފެކަލްޓީއާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އަދި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ހަދީޖާ އަދާމް ސުރީލަންކާގެ ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ކެންޕަސްގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
29/09/2019

އެމް.އެން.ޔޫ ކައުންސިލަށާއި އައި.ޔޫ.އެމް މަޖިލީހަށް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ މެންބަރުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި

 

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
30/09/2019

ތިމާވެއްޓާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން މީހުން ބިނާކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރައްވައިފި

ތިމާވެށީގެ އެކިދާއިރާތަކާ ގުޅުންހުރި ޓެކްނިކަލް ފަރާތްތައް ތަމްރީނުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނެޝަނަލް އޮކިއުޕޭޝަނަލ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
29/09/2019

މުޖުތަމަޢުގައި ސުލްހަމަސަލަސްކަމާއި ހަމަޖެހުން ޤާއިމްކުރެވެން އޮތީ ތަޢުލީމުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކުން މިދިޔަ ބްރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން 4 ދުވަހަށް ހޮލިޑޭއިން ކަނޑޫމާ ރިޒޯޓުގައި ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ