ޚަބަރު

ތިމާވެއްޓާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން މީހުން ބިނާކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރައްވައިފި
މި ޚަބަރު ޝާއިޢުކުރީ 30/09/2019

މިއަދު ހެނދުނު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަރމަންޓުގައި އޮތް ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. އިބަރާހީމް ޙަސަނެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަރމަންޓް ގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ މިނިސްޓްރީ ގެ މިނިސްޓަރ ޑރ. ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަނެވެ.

"މި ފަހުމުނާމާގެ މަޤްޞަދަކީ ތިމާވެށީގެ އެކި ދާއިރާތަކުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަކީ ފަންނީ އަދި ޤާބިލް ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި މަސައްކަތާއި އެކަށީގެންވާ ހުއްދަތަކެއް ނުވަތަ ސަނަދުތަކެއް އޮތްބަޔެއްކަމުގައި ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް އެކުލަވާލުން"، ސޮއިކުރުމަށްފަހު މީޑިޔާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހީމް ޙަސަން ވިދާޅުވިއެވެ. އިތުރަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ވިދާޅުވީ މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ގެ ދަށުން ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުން ގެ މޮނިޓަރިންގ އަދި އެކްސްޓާނަލް އެސެސްމަންޓް ކުރިޔަށްގެންދާނީ ނެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްތަކާ އެއްގޮތަށް ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީ ގެ ސީދާ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.

ތިމާވެއްޓަށް އަންނަ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކުން އެންމެ ބޮޑަށް އަސަރުކުރާ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ހިމެނޭކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. އެހެންކަމުން ތިމާވެށީގެ ދާއިރާއިން ޚާއްޞަ ތަމްރީންތަކެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް އިތުރުވެގެން ދިޔުމަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއަށް އެޅޭ މުހިއްމު ބިންގަލަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކުރާ ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭނީ ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީ ގެ ނެޝަނަލް ސެޓްފިކެޓެވެ.