ޚަބަރު

ސަނަދުވެރިޔަކަށް ވުމުގެ ބަދަލުގައި އިލްމުވެރިޔަކަށްވުމަށް ވުމަށް އަޒުމްކަނޑައަޅަން ޖެހޭ: މިނިސްޓަރ

ކޮލިފިކޭޝަން ހޯލްޑަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އިލްމުވެރިންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި އެވެ.

ރޭ ވިލާކޮލެޖުގައި އޮތް ދަސްވެނިމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާ ދަސްވެނިންނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ގައުމު ބިނާ ކުރުމުގައި ކޮންމެ ދަސްވެނިއެއްގެ ވެސް ބޮޑު ޒިންމާއެއް އޮތްކަމަށެވެ.
ދަސްވެރިންގެ އަޒުމަކަށް ވާންވާނީ އިލްމީގޮތުން މީހުންގެ އިހުތިރާމް ލިބިގެންވާ ބަޔަކަށްވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރުން ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ.
"ސަނަދުވެރިޔަކަށްވުމުގެ ބަދަލުގައި އިލްމުވެރިޔަކަށްވުމަށް ތިޔަ ހުރިހާ ދަސްވެނިން އަޒުމް ކަނޑައަޅަންވާނެ. މިވާހަކައަކީ މިރޭ މިތަނުގައި ދަސްވެނިވާ ދަރިވަރުންގެ އިތުރުން ވިލާ ކޮލެޖުގައި ވެސް ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ދޭން ބޭނުންވާ މެސެޖެއް." މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ.
މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ތައުލީމީ ޖީލެއް ބިނާ ކުރުމަށްޓަކައި މިސަރުކާރުން ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން ހޭދަނުކުރާ މިންވަރަށް މަތީތައުލީމާއި ތަމްރީނަށް މިސަރުކާރުން ދަނީ ހޭދަކުރަމުން ކަމަށެވެ.
ވިލާ ކޮލެޖަކީ އަބަދުވެސް ތައުލީމުގެ ކޮލެޓީ ހިފަހައްޓަން މަސައްކަތްކުރާ ކޮލެޖެއް ކަމަށާއި އެ ކޮލެޖަކީ ތައުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮލެޖުތަކުގެ ތެރެއިން ފުންނާބު އުސް އެއް ކޮލެޖުކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ. އަދި އެކަމަށްޓަކައި ވިލާ ކޮލާ ކޮލެޖްގެ ފައުޑަރ ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ރާއްޖޭގައި ތައުލީމް ކުރިއެރުއްވުމަށް ކުރެއްވި މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރައްވާ އެމަނިކުފާނަށް މިނިސްޓަރ ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ވިލާ ކޮލެޖުގެ ބާނީއަށް ލިބިނުލެއްވި ތައުލީމު އެހެން ފަރާތްތަކަށް ހޯއްދަވައިދެއްވުން އެއީ އެމަނިކުފާނު ރާއްޖޭގެ ތައުލީމު ކުރިއެރުވުމަށް ކުރައްވާ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތެއްކަމަށާއި އެކަމަށްޓަކައި ޝުކުރު ދަންނަވާ ކަމަށެވެ.
"ވިލާ ކޮލެޖަކީ ދިވެހި ފަސްގަނޑަށް އުފަން ދިވެހި ދަރިއެއްގެ ހުވަފެނެއް. އެހެންވީމާ އެބޭފުޅާއަށް ލިބިވަޑައިގެން ނުގައިން ކާމިޔާބީތަށް އެހެންބޭފުޅުންނަށް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ދެކިވެޑައިގެން ހުވަފެންފުޅެއްގެ ހަގީގަތް ވިލާ ކޮލެޖަކީ. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ވިލާ ކޮލެޖުގެ ބާނީ ގާސިމް އިބްރާހިމް، ރާއްޖޭގެ ތައުލީމް ކުރިއެރުއްވުމަށް ކުރި ދީލަތި ހޭދައަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. " މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ. 
ވިލާ ކޮލެޖުން ޖުމްލަ ދަރިވަރަކު ވަނީ މިއަހަރު 1،071 ދަސްވެނިފަ އެވެ. އެއީ ވިލާ ކޮލެޖުގެ ތަފާތު 15 ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށް ސަނަދު ހާސިލުކުރި ދަރިވަރުންނެވެ.

މި ޚަބަރު ޝާއިޢުކުރީ 19/09/2022

ފަހުގެ ބައެއް ޚަބަރު

12/09/2019

މީރީ ޕްރޮޖެއްޓުގެ ފުރަތަމަ ސްޓީރިން މީޓިން ބާއްވައިފި

މީރީ ޕްރޮޖެއްޓުގެ ފުރަތަމަ ސްޓީރިން މީޓިން ބާއްވައިފި

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
12/09/2019

އެސް.އީ.ޖީ.އައި ގްރޫޕް އޮފް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ ޑރ. ލީސާ ޓަން މިނިސްޓާރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

އެސް.އީ.ޖީ.އައި ގްރޫޕް އޮފް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ ޑރ. ލީސާ ޓަން މިނިސްޓާރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
07/09/2019

މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އަދި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ހަދީޖާ އަދާމް ސުރީލަންކާގެ ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ކެންޕަސްގެ ރައީސް އަދި ސިނިއަރ ފެކަލްޓީއާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އަދި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ހަދީޖާ އަދާމް ސުރީލަންކާގެ ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ކެންޕަސްގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
29/09/2019

އެމް.އެން.ޔޫ ކައުންސިލަށާއި އައި.ޔޫ.އެމް މަޖިލީހަށް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ މެންބަރުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި

 

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
30/09/2019

ތިމާވެއްޓާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން މީހުން ބިނާކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރައްވައިފި

ތިމާވެށީގެ އެކިދާއިރާތަކާ ގުޅުންހުރި ޓެކްނިކަލް ފަރާތްތައް ތަމްރީނުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނެޝަނަލް އޮކިއުޕޭޝަނަލ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
29/09/2019

މުޖުތަމަޢުގައި ސުލްހަމަސަލަސްކަމާއި ހަމަޖެހުން ޤާއިމްކުރެވެން އޮތީ ތަޢުލީމުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކުން މިދިޔަ ބްރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން 4 ދުވަހަށް ހޮލިޑޭއިން ކަނޑޫމާ ރިޒޯޓުގައި ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ