ޚަބަރު

ސްކިލްސް ފޮރ އަ ރެޒެލިއެންޓް ވޯރކްފޯސްގެ ކޯސްތައް ހިންގަން ފަސް ފަރާތަކާއި ހަވާލުކޮށްފި

ކޮވިޑްގެ ހާލަތުން ދިވެހިރާއްޖެ އަރައިގަނެ އިގްތިސާދު އަލުން ނެގެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ހިންގަމުންދާ ސްކިލްސް ފޮރ އަ ރެޒެލިއެންޓް ވޯރކްފޯސް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ދާއިރާއިން އިތުރު 35 ކޯހަކުން 1،400 ދަރިވަރުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް އަމިއްލަ ފަސް ފަރާތަކާއި ހަވާލު ކޮށްފިއެވެ.

 މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވެވި ޚާއްސަ ހަފްލާއެއްގައި، އެއްބަސްވުންތައް ހަވާލުކޮށްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހީމް ހަސަނެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19ގެ ވަބާއިން އަރައިގަތުމަށް ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށް ވެގެންދިޔަ ކަމަށާއި ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ހުނަރުވެރި ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތައް އަމިއްލަ ވަޒީފާ ދޫކޮށް އަމިއްލަ ގައުމަށް ދިއުން އެއީ ގައުމަށް ދިމާވި އެއް ގޮންޖެހުން ކަމަށެވެ.  އަދި މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުވެރި ފަންނީ ޒުވާނުން ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ތަމްރީނުކޮށްގެން ނެރުން އެއީ ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު އުއްމީދު ކުރައްވަނީ ޓެކްނިކަލް ވޮކޭޝަނަލް އެޑިއުކޭޝަންއަކީ މިހާރަށްވުރެ އިހުތިރާމު ލިބިގެންވާ އަދި ޒިންމާދާރުކަމާއެކު މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ގިނަ ފަރާތްތައް އުފެދިގެން ދާއިރާއަކަށް ވެގެން ދިއުން ކަމަށެވެ.

މިސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ޒުވާނުންނަކީ މަސައްކަތުގެ ބާޒާރަށް ނެރެ މަސައްކަތްކޮށް ކޮށް އަބުރުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުންކަމަށާއި މިނިސްޓްރީގެ ވައުދަކީ އެމަސައްކަތް ހުއްޓާނުލާ ކުރިއަށް ގެންދިއުން ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ.

" އަޅުގަނޑުގެ އުއްމީދަކީ ޓެކްނިކަލް ވޮކޭޝަނަލް އެޑިއުކޭޝަންއަކީ މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ އިހުތިރާމް ލިބިގެންވާ ދާއިރާއަކަށް ވެގެންދިއުން." މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމުގެ ކޯސްތައް ހިންގަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ދަނޑުވެރިކަން، އައި.ސީ.ޓީ، ފަތުރުވެރިކަން އަދި އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ގައުމީ ސަނަދު ލެވެލްIII ގެ ކޯސްތައް ހިމެނެއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމަކީ ވާދަވެރި ވަޒީފާގެ ބާޒާރެއް އުފައްދައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރު ކުޑަކުރުމަށް ދިވެހިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

މިހާތަނަށް މިޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 26 ކޯހެއް ހިންގުމަށް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ އަމިއްލަ 6 ފާރާތަކަށެވެ. އެއީ 915 ދަރިވަރުން ތަމްރީނުކުރުށެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން މޯލްޑިވިސް ޕޮލިޓެކްނިކް 19 ކޯހެއް ހިންގައި 600 ދަރިވަރުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައެވެ. މިޕްރޮގްރަމްގެ ދަށުން މިހާތަނަށް 222 ދަރިވަރުން ވަނީ ދަސްވެނިވެ ގައުމީ ސަނަދު ޚާސިލުކޮށްފައެވެ.

ކޯސްތައް ހަވާލުކުރެވުނު ފަރާތްތަކަކީ:

 1. މެރިޓައިމް އެކަޑެމީ އޮފް މޯލްޑިވްސް
 2. މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީ
 3. މާލޭ ޕިޓްނެސް އެކަޑެމީ
 4. ވިލާ ކޮލެޖް
 5. ޒިކުރާ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮލެޖް

މިއަދު އެވޯޑް ކުރެވޭ 35 ކޯސް:                                             

 1. ނެޝަނަލް ސަރޓިފިކެޓް III އިން ފްރޮންޓް އޮފީސް ސަރވިސަސް
 2. ނެޝަނަލް ސަރޓިފިކެޓް III އިން ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖް ސަރވިސަސް
 3. ނެޝަނަލް ސަރޓިފިކެޓް III އިން ޕޭސްޓްރީ އެންޑް ބޭކަރީ
 4. ނެޝަނަލް ސަރޓިފިކެޓް III އިން ބަރިސްތާ
 5. ނެޝަނަލް ސަރޓިފިކެޓް III އިން ޓުއަރ ގައިޑިން
 6. ނެޝަނަލް ސަރޓިފިކެޓް III އިން އެއާޕޯޓް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް ސަރވިސަސް
 7. ނެޝަނަލް ސަރޓިފިކެޓް III އިން އާޓްސް ސްކިލްސް
 8. ނެޝަނަލް ސަރޓިފިކެޓް III އިން ފަރުނީޗަރ ކާޕެންޓަރީ
 9. ނެޝަނަލް ސަރޓިފިކެޓް III އިން ޕެއިންޓިން އެންޑް ޑެކަރޭޝަންސް
 10. ނެޝަނަލް ސަރޓިފިކެޓް III އިން ޕްލަންބިންގ
 11. ނެޝަނަލް ސަރޓިފިކެޓް III އިން ވެލްޑިންގ ޓެކްނިކްސް
 12. ނެޝަނަލް ސަރޓިފިކެޓް III އިން އިލެކްޓްރިކަލް އިންސްޓޮލޭޝަންސް އެންޑް މެއިންޓެނެންސް
 13. ނެޝަނަލް ސަރޓިފިކެޓް III އިން ބަރ ބެންޑިންގ
 14. ނެޝަނަލް ސަރޓިފިކެޓް III އިން ޝަޓަރިންގ ކާޕެންޓްރީ
 15. ނެޝަނަލް ސަރޓިފިކެޓް III އިން މޭސަންރީ ވޯކްސް
 16. ނެޝަނަލް ސަރޓިފިކެޓް III އިން ފެޝަން ޑިޒައިން އެންޑް ޓެއިލަރިންގ
 17. ނެޝަނަލް ސަރޓިފިކެޓް III އިން އިވެންޓް މެނޭޖްމަންޓް
 18. ނެޝަނަލް ސަރޓިފިކެޓް III އިން ރީޓެއިލް ސަރވިސަސް
 19. ނެޝަނަލް ސަރޓިފިކެޓް III އިން ކޭޝިއަރިންގ
 20. ނެޝަނަލް ސަރޓިފިކެޓް III އިން އަތްތެރި މަސައްކަތް
 21. ނެޝަނަލް ސަރޓިފިކެޓް III އިން ފޮޓޯގްރަފީ
 22. ނެޝަނަލް ސަރޓިފިކެޓް III އިން ކޮންސްޓްރކްޝަން ސައިޓް ސުޕަވިޝަން
 23. ނެޝަނަލް ސަރޓިފިކެޓް III އިން ފިޝް ޕްރޮސެސިން އެންޑް ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް
 24. ނެޝަނަލް ސަރޓިފިކެޓް III އިން ފިޓްނެސް އިންސްޓްރަކްޝަންސް
 25. ނެޝަނަލް ސަރޓިފިކެޓް III އިން ލޯންޑަރީ އޮޕަރޭޝަން
 26. ނެޝަނަލް ސަރޓިފިކެޓް III އިން ލައިފްގާޑް
 27. ނެޝަނަލް ސަރޓިފިކެޓް III އިން ހައުސްކީޕިންގ
 28. ނެޝަނަލް ސަރޓިފިކެޓް III އިން އިންވެންޓަރީ މެނޭޖެމެންޓް
 29. ނެޝަނަލް ސަރޓިފިކެޓް III އިން ޓިކެޓިންގ އެންޑް ރިޒަވޭޝަންސް
 30. ނެޝަނަލް ސަރޓިފިކެޓް III އިން ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް
 31. ނެޝަނަލް ސަރޓިފިކެޓް III އިން ޖުވެލަރީ ޑިޒައިން އެންޑް މެނުފެކްޗަރިންގ
 32. ނެޝަނަލް ސަރޓިފިކެޓް III އިން ސަރފް ގައިޑިން
 33. ނެޝަނަލް ސަރޓިފިކެޓް III އިން ސްނޯކްލިން
 34. ނެޝަނަލް ސަރޓިފިކެޓް III އިން ސްޕޯޓްސް ފިޝިން ގައިޑް
 35. ނެޝަނަލް ސަރޓިފިކެޓް III އިން ސެވަރޭޖް ސިސްޓަމް އޮޕަރޭޝަން އެންޑް މެއިންޓެނެންސް

 

މި ޚަބަރު ޝާއިޢުކުރީ 11/05/2022

ފަހުގެ ބައެއް ޚަބަރު

12/09/2019

މީރީ ޕްރޮޖެއްޓުގެ ފުރަތަމަ ސްޓީރިން މީޓިން ބާއްވައިފި

މީރީ ޕްރޮޖެއްޓުގެ ފުރަތަމަ ސްޓީރިން މީޓިން ބާއްވައިފި

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
12/09/2019

އެސް.އީ.ޖީ.އައި ގްރޫޕް އޮފް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ ޑރ. ލީސާ ޓަން މިނިސްޓާރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

އެސް.އީ.ޖީ.އައި ގްރޫޕް އޮފް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ ޑރ. ލީސާ ޓަން މިނިސްޓާރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
07/09/2019

މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އަދި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ހަދީޖާ އަދާމް ސުރީލަންކާގެ ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ކެންޕަސްގެ ރައީސް އަދި ސިނިއަރ ފެކަލްޓީއާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އަދި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ހަދީޖާ އަދާމް ސުރީލަންކާގެ ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ކެންޕަސްގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
29/09/2019

އެމް.އެން.ޔޫ ކައުންސިލަށާއި އައި.ޔޫ.އެމް މަޖިލީހަށް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ މެންބަރުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި

 

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
30/09/2019

ތިމާވެއްޓާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން މީހުން ބިނާކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރައްވައިފި

ތިމާވެށީގެ އެކިދާއިރާތަކާ ގުޅުންހުރި ޓެކްނިކަލް ފަރާތްތައް ތަމްރީނުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނެޝަނަލް އޮކިއުޕޭޝަނަލ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
29/09/2019

މުޖުތަމަޢުގައި ސުލްހަމަސަލަސްކަމާއި ހަމަޖެހުން ޤާއިމްކުރެވެން އޮތީ ތަޢުލީމުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކުން މިދިޔަ ބްރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން 4 ދުވަހަށް ހޮލިޑޭއިން ކަނޑޫމާ ރިޒޯޓުގައި ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ