ޚަބަރު

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް، ކިޔަވަމުންދާ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ސްކޮލަރޝިޕް ދިނުން

20 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 ގައި ހިނގާދިޔަ ހިތާމަވެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން، އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ނެޝެނަލް ޑިޒާސްޓަރ އޮތޯރިޓީއާއި ހިއްސާކުރުމަށް އެ ފަރާތުން އެދުނުއިރު، އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާކަމަށް އަންގާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދެ ދަރިވަރަކު ހިމެނެއެވެ. މި ދަރިވަރުންވަނީ ކިޔެވުން ފުރިހަމަކުރުމަށް އެހީތެރިކަމަށްއެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށްވެސް އެކަން އަންގާފައެވެ.

މި ދަރިވަރުންގެ ތެރޭގައި މެލޭޝިއާގެ މޮނާޝްގައި ބެޗްލަރސް އޮފް އާޓްސް (އޮނަރސް) ފުރިހަމަކުރަމުންދާ ދަރިވަރަކާއި މެލޭޝިއާގެ ވެސްޓްމިންސްޓަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮލެޖްގައި މާސްޓަރސް އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފުރިހަމަކުރަމުންދާ ދަރިވަރަކު ހިމެނެއެވެ. މި ދަރިވަރުން ކިޔެވުން ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން މި ދަރިވަރުންނަށް ސްކޮލަރޝިޕެއް ވަނީ ދީފައެވެ. މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ކިޔެވުމަށް ހޭދަވާ އެއްވެސް ފައިސާއެއް އަނބުރާ ދައްކާކަށްނުޖެހޭނެއެވެ. މިއަދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި މި ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިންނާއި ސްކޮލަރޝިޕް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަންއެވެ. މި ސްކޮލަރޝިޕްގައި އިތުރަށް ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސް ފީއެއްވާނަމަ އެ ފައިސާއާއި ކޯސް ނިމެންދެން މެލޭޝިއާގައި ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދާއި އަނބުރާ ޤައުމަށް އައުމަށް ބޭނުންވާނެ ޓިކެޓް އަދި ޑިޕާރޗަރ އެލަވަންސް ދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި ޚަބަރު ޝާއިޢުކުރީ 04/11/2019

ފަހުގެ ބައެއް ޚަބަރު

12/09/2019

މީރީ ޕްރޮޖެއްޓުގެ ފުރަތަމަ ސްޓީރިން މީޓިން ބާއްވައިފި

މީރީ ޕްރޮޖެއްޓުގެ ފުރަތަމަ ސްޓީރިން މީޓިން ބާއްވައިފި

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
12/09/2019

އެސް.އީ.ޖީ.އައި ގްރޫޕް އޮފް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ ޑރ. ލީސާ ޓަން މިނިސްޓާރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

އެސް.އީ.ޖީ.އައި ގްރޫޕް އޮފް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ ޑރ. ލީސާ ޓަން މިނިސްޓާރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
07/09/2019

މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އަދި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ހަދީޖާ އަދާމް ސުރީލަންކާގެ ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ކެންޕަސްގެ ރައީސް އަދި ސިނިއަރ ފެކަލްޓީއާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އަދި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ހަދީޖާ އަދާމް ސުރީލަންކާގެ ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ކެންޕަސްގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
29/09/2019

އެމް.އެން.ޔޫ ކައުންސިލަށާއި އައި.ޔޫ.އެމް މަޖިލީހަށް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ މެންބަރުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި

 

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
30/09/2019

ތިމާވެއްޓާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން މީހުން ބިނާކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރައްވައިފި

ތިމާވެށީގެ އެކިދާއިރާތަކާ ގުޅުންހުރި ޓެކްނިކަލް ފަރާތްތައް ތަމްރީނުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނެޝަނަލް އޮކިއުޕޭޝަނަލ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
29/09/2019

މުޖުތަމަޢުގައި ސުލްހަމަސަލަސްކަމާއި ހަމަޖެހުން ޤާއިމްކުރެވެން އޮތީ ތަޢުލީމުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކުން މިދިޔަ ބްރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން 4 ދުވަހަށް ހޮލިޑޭއިން ކަނޑޫމާ ރިޒޯޓުގައި ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ