ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

މުއްދަތު ހަމަނުވާ ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/06/2019 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 31/12/2020 14:00
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް

އަރުޝީފު ކުރެވިފައި

ޕަބްލިޝްކުރީ: 20/10/2019 މުއްދަތު ހަމަވީ: 24/10/2019 12:00
ވަރލްޑް އިން ސަރބިއާ ސްކޮލަރޝިޕް 2019/2020
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް | ޕީ.އެޗް.ޑީ.
ޕަބްލިޝްކުރީ: 06/10/2019 މުއްދަތު ހަމަވީ: 08/10/2019 10:00
ރަޝިއާ ސްރުކާރުގެ ސްކޮލަރޝިޕް 2019/2020
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް | ޕީ.އެޗް.ޑީ.
ޕަބްލިޝްކުރީ: 25/09/2019 މުއްދަތު ހަމަވީ: 03/10/2019 13:30
ކޮލޮންބޯ ޕްލޭން - ކޮރެއާ (ކޭޑީއައި ސްކޫލް) 2020
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 15/09/2019 މުއްދަތު ހަމަވީ: 19/09/2019 13:30
ޕާކިސްތާން ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓަންސް ޕްރޮގްރާމް (ޕީ.ޓީ.އޭ.ޕީ) 2019 -2020
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޑިޕްލޮމާ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 01/08/2019 މުއްދަތު ހަމަވީ: 20/08/2019 12:00
މެނޭޖްމެންޓް އެންޑް ސައިންސް ޔުނިވާރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް