ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

މުއްދަތު ހަމަނުވާ ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/06/2019 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 31/12/2022 14:00
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 30/05/2022 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 30/08/2022 13:30
ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕް 2021
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 30/05/2022 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 30/08/2022 13:30
ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕް 2021
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް

އަރުޝީފު ކުރެވިފައި

ޕަބްލިޝްކުރީ: 26/10/2021 މުއްދަތު ހަމަވީ: 01/11/2021 13:30
ޖައިކާ - އެގްރިކަލްޗަރަލް ސްޓަޑީސް ނެޓްވޯކް ފޯރ ފުޑް ސެކިއުރިޓީ 2022 (ޑެޑްލައިން އެކްސްޓެންޝަން)
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 13/10/2021 މުއްދަތު ހަމަވީ: 19/10/2021 10:30
ސާރކް އެގްރިކަލްޗަރ ޕީއެޗްޑީ ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް - 2021
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 08/09/2021 މުއްދަތު ހަމަވީ: 14/10/2021 13:30
އެސް.ޑީ.ޖީ ގްލޯބަލް ލީޑަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް 2022
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 13/09/2021 މުއްދަތު ހަމަވީ: 04/10/2021 13:30
މެންޓަލް ހެލްތް އެންޑް ލަރނިންގ ޑިސްއެބިލިޓީސް ސްކޮލަރޝިޕް 2021
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/09/2021 މުއްދަތު ހަމަވީ: 03/10/2021 13:30
ޕާކިސްތާން ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓެންސް ޕްރޮގްރާމް 2021/2022
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް