ލޯނު އަދި ސްކޮލަރޝިޕް

  1. މޮރޮކަން ސްކޮލަރޝިޕްސް ފޮރ ފޮރިން ސްޓޫޑެންޓްސް 2023/2024

  1. ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕް 2021

  1. ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕް 2021

  1. ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް

  1. ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕް 2022

  1. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕް 2022