ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

މުއްދަތު ހަމަނުވާ ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/06/2019 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 31/12/2020 14:00
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް

އަރުޝީފު ކުރެވިފައި

ޕަބްލިޝްކުރީ: 08/01/2020 މުއްދަތު ހަމަވީ: 22/01/2020 13:30
ސޮކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފޯރ ދަ ސިޓިޒެންސް އޮފް އޯ.އައި.ސީ އެންޑް ދަ ނަމް މެމްބަރ ކަންޓްރީޒް ، އާޒަރްބައިޖާން 2020
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 31/12/2019 މުއްދަތު ހަމަވީ: 16/01/2020 13:30
ޗައިނީޒް ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2021/2020
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް | ޕީ.އެޗް.ޑީ.
ޕަބްލިޝްކުރީ: 08/01/2020 މުއްދަތު ހަމަވީ: 13/01/2020 13:30
ރަބްދާން އެކަޑަމީ ، ޔޫ،އޭ،ޢީ ސްކޮލަރޝިޕް 2020
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 31/12/2019 މުއްދަތު ހަމަވީ: 08/01/2020 13:30
ރަބްދާން އެކަޑަމީ ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތު
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 06/01/2020 މުއްދަތު ހަމަވީ: 08/01/2020 13:30
ކޮޓެވަލާ ޔުނިވަރސިޓީ ބެޗްލަރސް ޑިގްެރީ ޕްރޮގްރާމް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް