ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

މުއްދަތު ހަމަނުވާ ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/06/2019 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 31/12/2022 14:00
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 30/05/2022 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 30/08/2022 13:30
ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕް 2021
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 30/05/2022 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 30/08/2022 13:30
ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕް 2021
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް

އަރުޝީފު ކުރެވިފައި

ޕަބްލިޝްކުރީ: 30/01/2021 މުއްދަތު ހަމަވީ: 20/01/2022 14:00
ދިވެހިރާއްޖޭގައި 150 ޗާރޓަރޑް ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓެންޓުންޓުން ތަމްރީންކުރުމަށް ހުޅުވާލާ ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމް 2022
ޕަބްލިޝްކުރީ: 17/01/2022 މުއްދަތު ހަމަވީ: 19/01/2022 14:30
ޖޭޑީއެސް ސްކޮލަރޝިޕް 2021 / ޖަޕާން (ޑެޑްލައިން އެކްސްޓެންޑެޑް)
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 14/12/2021 މުއްދަތު ހަމަވީ: 15/01/2022 23:59
ސްޓައިޕެންޓިއަމް ހަންގޭރިކަމް ސްކޮލަރޝިޕް 2022
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް | ޕީ.އެޗް.ޑީ.
ޕަބްލިޝްކުރީ: 28/12/2021 މުއްދަތު ހަމަވީ: 11/01/2022 13:30
ސައުތު އީސްޓް އޭޝިއަން ކޯޕަރޭޝަން ފައުންޑޭޝަން ސްކޮލަރޝިޕް 2022
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 03/01/2022 މުއްދަތު ހަމަވީ: 11/01/2022 10:30
ރަޝިއަން ޤަވަރމެންޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2022/2023 (ރި-އެނައުންސްޑް)
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް