ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

މުއްދަތު ހަމަނުވާ ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/06/2019 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 31/12/2020 14:00
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް

އަރުޝީފު ކުރެވިފައި

ޕަބްލިޝްކުރީ: 19/02/2020 މުއްދަތު ހަމަވީ: 25/02/2020 13:30
އައިއެސްޑީބީ ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމްސް ފޮރ ދަ އިޔަރ 2020-2021
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް | ޕީ.އެޗް.ޑީ.
ޕަބްލިޝްކުރީ: 06/02/2020 މުއްދަތު ހަމަވީ: 23/02/2020 13:30
ސްރީލަންކާ ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ކެމްޕަސް ސޮކޮލަރޝިޕް 2020
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 17/02/2020 މުއްދަތު ހަމަވީ: 19/02/2020 13:30
ކޮލަމްބޯ ޕްލޭން - ނޭޕާލް (ޓްރިބުވާން ޔުނިވަރސިޓީ) 2020
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/02/2020 މުއްދަތު ހަމަވީ: 09/02/2020 13:30
ބުރުނާއީ ދާރުއްސަލާމް ގަވަރމެންޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2020/2021
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 06/01/2020 މުއްދަތު ހަމަވީ: 30/01/2020 13:30
ޗައިނީޒް ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2021/2020 (ޗައިނާގައި ހުންނަ ރާއްޖެ އެމްބަސީ މެދުވެރިކޮށް ލިބިފައިވާ ފުރުޞަތު)
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް | ޕީ.އެޗް.ޑީ.