ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

މުއްދަތު ހަމަނުވާ ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/06/2019 މުއްދަތު ހަމަވާނީ: 31/12/2020 14:00
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް

އަރުޝީފު ކުރެވިފައި

ޕަބްލިޝްކުރީ: 20/02/2020 މުއްދަތު ހަމަވީ: 04/03/2020 13:30
ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2020 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން - ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕަނީ ލިމިޓެޑް ( އީސޮފްޓް މެޓްރޯ ކެމްޕަސް / ސްރީ ލަންކާ )
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 20/02/2020 މުއްދަތު ހަމަވީ: 04/03/2020 13:30
ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2020 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން - ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕަނީ ލިމިޓެޑް (ލަވްލީ ޕްރޮފެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ / އިންޑިއާ)
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 20/02/2020 މުއްދަތު ހަމަވީ: 04/03/2020 13:30
ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2020 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން - ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕަނީ ލިމިޓެޑް (އެމް.އެސް.ޔޫ ޔުނިވަރސިޓީ / މެލޭޝިއާ)
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 20/02/2020 މުއްދަތު ހަމަވީ: 04/03/2020 13:30
ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2020 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން - ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕަނީ ލިމިޓެޑް (ޔޫސީއެސްއައި ޔުނިވަރސިޓީ / މެލޭޝިއާ)
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 17/02/2020 މުއްދަތު ހަމަވީ: 26/02/2020 12:00
ސެންޓަރ ފޮރ ސްޕޭސް ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އެޑިއުކޭޝަން އިން އޭސިއާ އެންޑް ދަ ޕެސިފިކް ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމްސް 2020-2021
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް