އެނައުންސްމަންޓު

ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓު

ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 06/10/2022
ޑޮކްޓަރުން ސްޕެޝަލައިޒްވުމަށް ހުޅުވާލެވޭ ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތު 2022 (ރިއެނައުންސްޑް) - އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 26/09/2022
މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓަޑް (ރީއެނައުސްޑް) - އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 26/09/2022
މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓަޑް - އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 22/09/2022
އަލް އަޒްހަރު ޔުނިވަރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް 2023/2022 - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 20/09/2022
ޕާކިސްތާން ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮގްރާމް 2022/2021 - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 12/09/2022
ކޮލަމްބޯ ޕްލޭން - ކޮރެއާ (ކޭ.ޑީ.އައި ސްކޫލް) 2023 - އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 18/05/2022
ތައި އިންޓަނޭޝަނަލް ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމް 2022 - ރިއެނައުންސްޑް - އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 27/04/2022
ޔުނާން ޕްރޮވިންސް ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕް - އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 25/04/2022
ޔުނާން ޕްރޮވިންސް ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕް - އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 31/03/2022
ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފޯރ ދަ ސިޓިޒެންސް އޮފް އޯ.އައި.ސީ އެންޑް ދަ ނަމް މެމްބަރ ކަންޓްރީޒް ، އަޒަރބައިޖާން 2022 (ރިއެނައުސްޑް)- އެޕްލިކޭޝަން ލިސްޓް