އެނައުންސްމަންޓު

ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓު

ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 04/11/2021
ޒިކާ އެގްރިކަލްޗަރ ސްޓަޑީޒް ނެޓްވޯކްސް ފޮރ ފުޑް ސެކިއުރިޓީ 2022 - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 04/11/2021
- ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް2021 ލަވްލީ ޕްރޮފެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/11/2021
ރަޝިއަން ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2022 - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 30/10/2021
ކޮމަންވެލްތު ސްކޮލަރޝިޕް އިން ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް 2022 ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 21/10/2021
މެންޓަލް ހެލްތް އެންޑް ލަރނިންގ ޑިސްއެބިލިޓީސް ސްކޮލަރޝިޕް 2021 - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 21/10/2021
އެސް. ޑީ. ޖީ ލީޑަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 06/10/2021
ޕާކިސްތާން ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮގްރާމް 2021/2022
ޕަބްލިޝްކުރީ: 05/09/2021
ތެރަޕިއުޓިކް ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމް 2021 އަލުން އިޢުލާންކުރެވިފައި ( ބެޗްލަރސް އޮފް އޮކިއުޕޭޝަނަލް ތެރަޕީ) - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 05/09/2021
ތެރަޕިއުޓިކް ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމް 2021 އަލުން އިޢުލާންކުރެވިފައި (ބެޗްލަރސް އޮފް އޯޑިއޮލޮޖީ އެންޑް ސްޕީޗް ލޭންގުއޭޖް ޕެތޮލޮޖީ) ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 23/08/2021
ތެރަޕިއުޓިކް ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމް 2021 (ބެޗްލަރސް އޮފް އޯޑިއޮލޮޖީ އެންޑް ސްޕީޗް ލޭންގުއޭޖް ޕެތޮލޮޖީ) ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް