އެނައުންސްމަންޓު

ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓު

ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 20/01/2021
ބަންގްލަދޭޝްގެ މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ސްކޮލަރޝިޕް 2020/2021 - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 18/01/2021
ކޮމަންވެލްތު ސްކޮލަރޝިޕް އިން ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް 2021 - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 27/10/2020
ޢަލް-އަޒްހަރު ޔުނިވަރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް 2020/2021 (އަލުުން ޢިއުލަާންކުރެވިފައި)
ޕަބްލިޝްކުރީ: 20/10/2020
ޕާކިސްތާން ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓެނސް ޕްރޮގްރާމް 2020/2021
ޕަބްލިޝްކުރީ: 11/10/2020
އެސްޑީޖީ ގްލޯބަލް ލީޑަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 01/10/2020
ކޮލަމްބޯ ޕްލޭން – ކޮރެއާ (ކޭ.ޑީ.އައި ސްކޫލް) 2021
ޕަބްލިޝްކުރީ: 30/09/2020
އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ޑޮކްޓަރުން ސްޕެޝަލައިޒްވުމުގެ ފުރުޞަތު 2020 (ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް)
ޕަބްލިޝްކުރީ: 22/09/2020
ތައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމް 2020 (ސެޕްޓެމްބަރ 2020) - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 22/09/2020
އަލް-އަޒްހަރު ޔުނިވަރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް 2020/2021
ޕަބްލިޝްކުރީ: 27/08/2020
ތައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމް 2020