އެނައުންސްމަންޓު

ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓު

ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 30/03/2021
ތައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމް 2021 (ރިއެނައުންސްޑް) - އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 24/03/2021
ތައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމް 2021 - އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 17/03/2021
ޗައިނީޒް ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕް ފޮރ އޯއައިސީ މެމްބަރ ކަންޓްރީޒް - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 10/03/2021
ޗައިނީޒް ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2022/2021 (ޗައިނާގައި ހުންނަ ރާއްޖެ އެމްބަސީ މެދުވެރިކޮށް ލިބިފައިވާ ފުރުޞަތު) - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 01/03/2021
ބަންގްލަދޭޝްގެ މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ސްކޮލަރޝިޕް 2020/2021 - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް (އަލުން އިޢުލާންކުރެވިފައި)
ޕަބްލިޝްކުރީ: 23/02/2021
ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފޯރ ދަ ސިޓިޒެންސް އޮފް އޯ.އައި.ސީ އެންޑް ދަ ނަމް މެމްބަރ ކަންޓްރީޒް ، އަޒަރބައިޖާން 2021 - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 16/02/2021
ރަޝިއާ ސަރުކާރު ސްކޮލަރޝިޕް 2021 - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 08/02/2021
ބުރުނާއީ ދާރުއްސަލާމް ގަވަރމެންޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2021/2022 ސިލެކްޝަން
ޕަބްލިޝްކުރީ: 03/02/2021
ޗައިނީޒް ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2021/2022 - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/02/2021
2020/2021 ބަންގްލަދޭޝްގެ މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ސްކޮލަރޝިޕް