ޚަބަރު

25/11/2019
ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފްލާގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
20/11/2019
ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ޑރ.އިބްރާހިމް ޙަސަން ޖޫނިއަރ ކޮލެޖް އަދި ލޯންއާއި ސްކޮލަރޝިޕްގެ އާ އުސޫލާއި ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވައިފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
07/11/2019
އުރީދޫއިން ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމްގައި ބައިވެރިވުން
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
04/11/2019
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް، ކިޔަވަމުންދާ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ސްކޮލަރޝިޕް ދިނުން
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
27/10/2019
ހިލޭ ޑިގްރީގައި 5000 އަށްވުރެން ގިނަ ދަރިވަރުން

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 5000 (ފަސްހާސް) އަށްވުރެން ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ރާއ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
21/10/2019
މެޝިނަރީޒް އަދި އިންޖީނު މަރާމާތުކުރަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކާއިއެކު ސިންގަޕޫރު ކުންފުންޏަކުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރައްވައިފި

ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޓްރެކްޓަރސް ސިންގަޕޯރ އާއެކު މޯލްޑިވްސް ޕޮލ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
20/10/2019
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ގެ އާ އޮފީހުގައި ޚާއްޞަ އެސެމްބްލީއެއް ބާއްވައިފި

މިއަދު ހެނދުނު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުގެ އާ އޮފީހުގައި އެ މިނިސްޓްރ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
16/10/2019
މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އެމް.އެން.ޔޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ (އެމް.އެން.ޔޫ) އަށް އަލަށް އައްޔަންކުރެވުނު ކަ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
30/09/2019
ތިމާވެއްޓާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން މީހުން ބިނާކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރައްވައިފި

ތިމާވެށީގެ އެކިދާއިރާތަކާ ގުޅުންހުރި ޓެކްނިކަލް ފަރާތްތައް ތަމްރީނުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނެޝަނަލް އޮކިއުޕޭޝަނަލ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
29/09/2019
އެމް.އެން.ޔޫ ކައުންސިލަށާއި އައި.ޔޫ.އެމް މަޖިލީހަށް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ މެންބަރުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި

 

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ