އެނައުންސްމަންޓު

އެނައުންސްމަންޓުތައް

ޕަބްލިޝްކުރީ: 05/03/2019
ގަވަރމަންޓް އޮފް ބުރުނާއީ ދާރުއްސަލާމް ސްކޮލަރޝިޕް 2020/2019
ޕަބްލިޝްކުރީ: 26/02/2019
އައި.ސީ.ސީ.އާރު ސްކޮލަރޝިޕް 2019/2020 - އެއިޑް ޓު މޯލްޑިވްސް ސްކީމް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 17/02/2019
އައި.ސީ.ސީ.އާރު ސްކޮލަރޝިޕް 2019/2020 - ޖެނެރަލް ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 14/02/2019
ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފޮރ ސިޓިޒަންސް އޮފް ދަ އޯއައިސީ އެންޑް ނަމް ކަންޓްރީޒް، އަޒަރބައިޖާން، 2019-2020
ޕަބްލިޝްކުރީ: 14/02/2019
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ކައުންސިލް މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު
ޕަބްލިޝްކުރީ: 12/02/2019
އެސް.ޑީ.ޖީ ގްލޯބަލް ލީޑަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް 2019
ޕަބްލިޝްކުރީ: 08/02/2019
އޮސްޓްރޭލިއާ އެވޯރޑްސް ސްކޮލާރޝިޕް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 27/01/2019
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ދޭ ލޯނު އެހީގެ ފުރުޞަތު: އޯގަސްޓް 2018
ޕަބްލިޝްކުރީ: 24/01/2019
އޮގަސްޓް 2018 ލޯން ސްކީމް - ފުލް ފަންޑިންގ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 24/01/2019
އޮގަސަްޓް 2018 ލޯން ސްކީމް - އޮންގޮއިންގ