އެނައުންސްމަންޓު

އެނައުންސްމަންޓުތައް

ޕަބްލިޝްކުރީ: 19/03/2019
އިންޑިއާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ދިއްލީގެ 2019 – 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ކޯސްތަކަށް އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހުޅުވާލުމާ ގުޅޭ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 19/03/2019
އައި.ސީ.ސީ.އާރު ސްކޮލަރޝިޕް 2019/2020 - އެއިޑް ޓު މޯލްޑިވްސް ސްކީމް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 14/03/2019
އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ސްރީލަންކާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ކޮލަމްބޯގެ ފެކަލްޓީ އޮފް މެޑިސިންގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތުތަކާ ގުޅޭ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 14/03/2019
ތައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމް 2019
ޕަބްލިޝްކުރީ: 11/03/2019
ޗައިނީޒް ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2019/2020
ޕަބްލިޝްކުރީ: 07/03/2019
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވޭޖު) / ފްރަންޓް އޮފީސް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 07/03/2019
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވޭޖު) / ޕޮރޮކިއުމަންޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 07/03/2019
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (ވޭޖް)
ޕަބްލިޝްކުރީ: 05/03/2019
ގަވަރމަންޓް އޮފް ބުރުނާއީ ދާރުއްސަލާމް ސްކޮލަރޝިޕް 2020/2019
ޕަބްލިޝްކުރީ: 26/02/2019
އައި.ސީ.ސީ.އާރު ސްކޮލަރޝިޕް 2019/2020 - އެއިޑް ޓު މޯލްޑިވްސް ސްކީމް