އެނައުންސްމަންޓު

އެނައުންސްމަންޓުތައް

ޕަބްލިޝްކުރީ: 29/04/2019
އިންޑިއަން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީ ކަރަޤްޕޫރްގެ - 2019- ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް ސާކް ޤައުމުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ފުރުޟަތު ހުޅުވާލުމާ ގުޅޭ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 25/04/2019
ސިއްޙީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީނު ކުރުން
ޕަބްލިޝްކުރީ: 24/04/2019
ގަވަރމަންޓް ކޮލެޖް ޔުނިވަރސިޓީ، ލާހޯރު / ޕާކިސްތާނު
ޕަބްލިޝްކުރީ: 18/04/2019
ޗައިނީޒް ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2020/2019
ޕަބްލިޝްކުރީ: 08/04/2019
މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުގެ ސެޝަން - މާރިޗު 2019 ލޯން ސްކީމާ ގުޅޭ
ޕަބްލިޝްކުރީ: 01/04/2019
ސްކޮލަރޝިޕް ފޮރ އެކްސެލެންޓް ފޮރިން ސްޓޫޑެންޓްސް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 27/03/2019
ސައުތު އޭޝިއަން ޔުނިވަރސިޓީގެ 2019-2020 ގެ އެޑްމިޝަން ހުޅުވިފައި
ޕަބްލިޝްކުރީ: 24/03/2019
އަލަށް ފަށާ އަދި އޮންގޮއިން ދަރިވަރުންގެ ކޯސް ފެށޭ ތާރީޚް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 21/03/2019
އައި.ސީ.ސީ،އާރު ސްކޮލަރޝިޕް 2019/2020 - އެއިޑް ޓު މޯލްޑިވްސް ސްކީމް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 20/03/2019
ޗައިނީޒް ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2019/2020